Emoji

อีโมจิที่ใช้เป็นรีแอ็กชันต่อข้อความ

การแสดง JSON
{

  // Union field content can be only one of the following:
  "unicode": string,
  "customEmoji": {
    object (CustomEmoji)
  }
  // End of list of possible types for union field content.
}
ช่อง
ฟิลด์สหภาพ content เนื้อหาของอีโมจิ content ต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น
unicode

string

อีโมจิพื้นฐานที่แสดงด้วยสตริง Unicode

customEmoji

object (CustomEmoji)

เอาต์พุตเท่านั้น อีโมจิที่กำหนดเอง

CustomEmoji

แสดงอีโมจิที่กำหนดเอง

การแสดง JSON
{
  "uid": string
}
ช่อง
uid

string

เอาต์พุตเท่านั้น คีย์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทรัพยากรอีโมจิที่กำหนดเอง