Chrome Dev Summit is back! Visit goo.gle/cds2021 to secure your spot in workshops, office hours and learning lounges!

Dodawanie funkcji interaktywnych w JavaScripcie

JavaScript pozwala zmienić niemal każdy aspekt strony – treść, styl oraz sposób interakcji z użytkownikiem. Może jednak blokować tworzenie modelu DOM i opóźniać renderowanie strony. Aby uzyskać optymalną wydajność, oznacz kod JavaScript jako asynchroniczny i usuń niepotrzebne funkcje z krytycznej ścieżki renderowania.

TL;DR

 • JavaScript pozwala odczytywać i zmieniać modele DOM oraz CSSOM.
 • Wykonanie kodu JavaScript jest blokowane do chwili utworzenia modelu CSSOM.
 • JavaScript blokuje tworzenie modelu DOM, chyba że zostanie wyraźnie zadeklarowany jako asynchroniczny.

JavaScript to język dynamiczny, który działa w przeglądarce i pozwala zmieniać niemal każdy aspekt funkcjonowania strony. Możesz dostosować jej treść, dodając lub usuwając elementy w drzewie DOM, zaktualizować właściwości CSSOM każdego elementu, obsługiwać wprowadzanie danych przez użytkownika itp. Aby pokazać, jak to działa, uzupełnimy poprzedni przykład Witaj Świecie o prosty wbudowany skrypt:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <title>Critical Path: Script</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hello <span>web performance</span> students!</p>
  <div><img src="awesome-photo.jpg"></div>
  <script>
   var span = document.getElementsByTagName('span')[0];
   span.textContent = 'interactive'; // change DOM text content
   span.style.display = 'inline'; // change CSSOM property
   // create a new element, style it, and append it to the DOM
   var loadTime = document.createElement('div');
   loadTime.textContent = 'You loaded this page on: ' + new Date();
   loadTime.style.color = 'blue';
   document.body.appendChild(loadTime);
  </script>
 </body>
</html>
 • JavaScript pozwala sięgnąć do modelu DOM i pobrać odwołanie do ukrytego węzła span, który może nie być widoczny w drzewie renderowania, ale wciąż jest w modelu DOM. Po uzyskaniu odwołania możemy zmienić tekst elementu (używając właściwości .textContent), a nawet zastąpić automatycznie określoną wartość właściwości display stylu z none na inline. Po zakończeniu działania skryptu na stronie pojawi się tekst **Hello interactive students!** (Witajcie interaktywni uczniowie!).

 • JavaScript umożliwia też tworzenie nowych elementów, nadawanie im stylu oraz dodawanie i usuwanie ich w modelu DOM. Technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, by cała strona była jednym dużym plikiem JavaScript, który kolejno tworzy elementy i nadaje im style. To możliwe, ale stosowanie HTML i CSS jest w praktyce znacznie prostsze. W drugiej części funkcji JavaScript tworzymy nowy element div, wpisujemy do niego tekst i dodajemy go do treści strony.

podgląd strony

W ten sposób zmieniliśmy treść oraz styl CSS istniejącego węzła DOM, a potem dodaliśmy zupełnie nowy węzeł do dokumentu. Nasza strona nie otrzyma żadnych nagród za projekt, ale ilustruje swobodę i możliwości, jakie daje JavaScript.

Ta technika ma jednak dużą wadę związaną z wydajnością. JavaScript pozwala wiele zrobić, ale jednocześnie wprowadza sporo dodatkowych ograniczeń tego, jak i kiedy strona jest renderowana.

Po pierwsze, zwróć uwagę, że w naszym przykładzie wbudowany skrypt jest na końcu strony. Dlaczego? Możesz sprawdzić to samodzielnie. Jeśli przeniesiemy skrypt powyżej elementu span, jego wykonywanie zostanie przerwane z powodu błędu. Skrypt nie będzie mógł znaleźć odwołania do żadnego elementu span w dokumencie – funkcja getElementsByTagName('span') zwróci wartość null. To pokazuje ważną cechę: skrypt zostaje wykonany dokładnie tam, gdzie jest w dokumencie. Gdy parser HTML natrafi na tag skryptu, wstrzymuje proces tworzenia modelu DOM i przekazuje kontrolę mechanizmowi JavaScript. Po zakończeniu jego działania przeglądarka w odpowiednim miejscu wznawia tworzenie modelu DOM.

Krótko mówiąc, skrypt nie może znaleźć elementów, które są w dalszej części strony, bo nie zostały one jeszcze przetworzone. Można też podkreślić, że wykonywanie wbudowanego skryptu blokuje tworzenie modelu DOM, a tym samym opóźnia początkowe renderowanie.

Inną przydatną cechą skryptów na stronie jest to, że mogą one odczytywać i zmieniać nie tylko model DOM, ale też właściwości CSSOM. Właśnie to robimy w naszym przykładzie, gdy zmieniamy właściwość display elementu span z none na inline. Wynik końcowy? Pojawia się zjawisko wyścigu.

Co w sytuacji, gdy przeglądarka nie skończy pobierać i tworzyć modelu CSSOM przed uruchomieniem naszego skryptu? Odpowiedź jest prosta, ale niezbyt korzystna, jeśli chodzi o wydajność: przeglądarka opóźni wykonanie skryptu do chwili zakończenia pobierania i tworzenia modelu CSSOM. W tym czasie tworzenie modelu DOM także zostanie zablokowane.

JavaScript wprowadza wiele nowych zależności między modelami DOM i CSSOM oraz wykonywaniem skryptów, co może prowadzić do wyraźnych opóźnień w przetwarzaniu i renderowaniu strony w przeglądarce na ekranie:

 1. Lokalizacja skryptu w dokumencie ma znaczenie.
 2. Tworzenie modelu DOM jest wstrzymywane w momencie natrafienia na tag skryptu i wznawiane dopiero po zakończeniu wykonywania tego skryptu.
 3. JavaScript pozwala odczytywać i zmieniać modele DOM oraz CSSOM.
 4. Wykonanie JavaScriptu jest opóźniane do chwili przygotowania modelu CSSOM.

Gdy mówimy o optymalizacji krytycznej ścieżki renderowania, mamy głównie na myśli analizę i optymalizację grafu zależności między HTML, CSS i JavaScriptem.

Blokowanie parsera a JavaScript asynchroniczny

Domyślnie JavaScript jest wykonywany w trybie blokowania parsera: gdy przeglądarka natrafi w dokumencie na skrypt, musi wstrzymać tworzenie modelu DOM, przekazać kontrolę mechanizmowi JavaScript i przed wznowieniem tworzenia modelu DOM poczekać na wykonanie skryptu. Mieliśmy okazję to zobaczyć w naszym poprzednim przykładzie z wbudowanym skryptem. Skrypty wbudowane zawsze blokują parser, chyba że specjalnie napiszesz dodatkowy kod, który odłoży ich wykonanie.

Co w przypadku skryptów dołączanych w tagu script? Weźmy poprzedni przykład i wydzielmy nasz kod do osobnego pliku:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <title>Critical Path: Script External</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hello <span>web performance</span> students!</p>
  <div><img src="awesome-photo.jpg"></div>
  <script src="app.js"></script>
 </body>
</html>

app.js

var span = document.getElementsByTagName('span')[0];
span.textContent = 'interactive'; // change DOM text content
span.style.display = 'inline'; // change CSSOM property
// create a new element, style it, and append it to the DOM
var loadTime = document.createElement('div');
loadTime.textContent = 'You loaded this page on: ' + new Date();
loadTime.style.color = 'blue';
document.body.appendChild(loadTime);

Czy kolejność wykonywania będzie inna, gdy zamiast wbudowanego fragmentu kodu JavaScript użyjemy tagu <script>? Odpowiedź to oczywiście nie. Kod w obu rozwiązaniach ma jednakowy układ i działa tak samo. Przeglądarka musi wstrzymać pracę i wykonać skrypt, zanim przetworzy resztę dokumentu. Jeśli jednak przeglądarka będzie musiała dodatkowo czekać, aż zewnętrzny plik JavaScript zostanie odczytany z dysku, pamięci podręcznej czy zdalnego serwera, to opóźni realizację krytycznej ścieżki renderowania o kolejne dziesiątki lub nawet tysiące milisekund.

Na szczęście mamy wyjście awaryjne. Domyślnie JavaScript zawsze blokuje parser – przeglądarka nie wie, co skrypt zrobi na stronie, więc na wszelki wypadek zatrzymuje działanie parsera. Co jednak w sytuacji, gdy poinformujemy przeglądarkę, że nie musi wykonywać skryptu dokładnie tam, gdzie pojawia się on w dokumencie? To pozwoli jej dokończyć tworzenie modelu DOM i wykonać skrypt, gdy wszystko będzie gotowe (np. po pobraniu pliku z pamięci podręcznej lub zdalnego serwera).

Jak to osiągnąć? To proste – oznaczymy skrypt atrybutem async:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <title>Critical Path: Script Async</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hello <span>web performance</span> students!</p>
  <div><img src="awesome-photo.jpg"></div>
  <script src="app.js" async></script>
 </body>
</html>

Słowo kluczowe async w tagu script informuje przeglądarkę, że nie powinna blokować tworzenia modelu DOM w oczekiwaniu na udostępnienie skryptu. To znacznie poprawia wydajność.