Web API'yi kullanmaya başlama

Web API'yi kullanmaya başlamadan önce ön koşulları tamamladığınızdan emin olun. Web API'yi kullanmaya devam etmek için hizmet hesabınız ile hizmet hesabı anahtarınız olması ve Google Cüzdan API'yi çağırmak için hizmet hesabınıza erişim izni vermeniz gerekir.

Aşağıdaki adımlarda başvurulan kod snippet'lerini çalıştırmak için GitHub'dan örnek kodu indirin.

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme

Google Cüzdan API'sinin, isteğin uygulamanız tarafından yapıldığını belirleyebilmesi için Google Cüzdan API'sine yapılan isteklerin kimliği doğrulanmalıdır. Bu, erişim jetonu almak için hizmet hesabı anahtarı kullanılarak gerçekleştirilir.

Öncelikle, gerekli kitaplık içe aktarma işlemlerini yapın ve JSON hizmet hesabı için bazı değişkenlerin yanı sıra kaydedilecek olan yayıncı, sınıf, benzersiz kullanıcı ve nesne için kimlikler tanımlayın.

Java

Java entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

import com.auth0.jwt.JWT;
import com.auth0.jwt.algorithms.Algorithm;
import com.google.api.client.googleapis.batch.BatchRequest;
import com.google.api.client.googleapis.batch.json.JsonBatchCallback;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.*;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.walletobjects.Walletobjects;
import com.google.api.services.walletobjects.model.*;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import com.google.auth.oauth2.ServiceAccountCredentials;
import java.io.*;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.util.*;

/** Demo class for creating and managing Event tickets in Google Wallet. */
public class DemoEventTicket {
 /**
  * Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment variable:
  * GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
  */
 public static String keyFilePath;

 /** Service account credentials for Google Wallet APIs. */
 public static GoogleCredentials credentials;

 /** Google Wallet service client. */
 public static Walletobjects service;

 public DemoEventTicket() throws Exception {
  keyFilePath =
    System.getenv().getOrDefault("GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS", "/path/to/key.json");

  auth();
 }

PHP

PHP ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

use Firebase\JWT\JWT;
use Google\Auth\Credentials\ServiceAccountCredentials;
use Google\Client as Google_Client;

/** Demo class for creating and managing Event tickets in Google Wallet. */
class DemoEventTicket
{
 /**
  * Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment
  * variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
  */
 public string $keyFilePath;

 /**
  * Service account credentials for Google Wallet APIs.
  */
 public ServiceAccountCredentials $credentials;

 /**
  * Google Wallet service client.
  */
 public Google_Service_Walletobjects $service;

 public function __construct()
 {
  $this->keyFilePath = getenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS') ?: '/path/to/key.json';

  $this->auth();
 }

Python

Python'da entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

import json
import os
import uuid

from google.auth.transport.requests import AuthorizedSession
from google.oauth2.service_account import Credentials
from google.auth import jwt, crypt


class DemoEventTicket:
  """Demo class for creating and managing Event tickets in Google Wallet.

  Attributes:
    key_file_path: Path to service account key file from Google Cloud
      Console. Environment variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
    base_url: Base URL for Google Wallet API requests.
  """

  def __init__(self):
    self.key_file_path = os.environ.get('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS',
                      '/path/to/key.json')
    self.base_url = 'https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1'
    self.batch_url = 'https://walletobjects.googleapis.com/batch'
    self.class_url = f'{self.base_url}/eventTicketClass'
    self.object_url = f'{self.base_url}/eventTicketObject'

    # Set up authenticated client
    self.auth()

C#

C# ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text.RegularExpressions;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Walletobjects.v1;
using Google.Apis.Walletobjects.v1.Data;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;


/// <summary>
/// Demo class for creating and managing Event tickets in Google Wallet.
/// </summary>
class DemoEventTicket
{
 /// <summary>
 /// Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment
 /// variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
 /// </summary>
 public static string keyFilePath;

 /// <summary>
 /// Service account credentials for Google Wallet APIs
 /// </summary>
 public static ServiceAccountCredential credentials;

 /// <summary>
 /// Google Wallet service client
 /// </summary>
 public static WalletobjectsService service;

 public DemoEventTicket()
 {
  keyFilePath = Environment.GetEnvironmentVariable(
    "GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS") ?? "/path/to/key.json";

  Auth();
 }

Node.js

Düğüm ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

const { GoogleAuth } = require('google-auth-library');
const jwt = require('jsonwebtoken');
const { v4: uuidv4 } = require('uuid');

/**
 * Demo class for creating and managing Event tickets in Google Wallet.
 */
class DemoEventTicket {
 constructor() {
  /**
   * Path to service account key file from Google Cloud Console. Environment
   * variable: GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS.
   */
  this.keyFilePath = process.env.GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS || '/path/to/key.json';

  this.baseUrl = 'https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1';
  this.batchUrl = 'https://walletobjects.googleapis.com/batch';
  this.classUrl = `${this.baseUrl}/eventTicketClass`;
  this.objectUrl = `${this.baseUrl}/eventTicketObject`;

  this.auth();
 }

Go

Go ile entegrasyonunuzu başlatmak için gitHub'daki GitHub'daki kod örneklerindeki kod örneklerimizin tamamına bakın.

package main

import (
	"bytes"
	"encoding/json"
	"fmt"
	"github.com/golang-jwt/jwt"
	"github.com/google/uuid"
	"golang.org/x/oauth2"
	"golang.org/x/oauth2/google"
	oauthJwt "golang.org/x/oauth2/jwt"
	"io"
	"net/http"
	"os"
	"strings"
)


const (
	batchUrl = "https://walletobjects.googleapis.com/batch"
	classUrl = "https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketClass"
	objectUrl = "https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketObject"
)

Ardından, Google Cüzdan API'sini çağırmak için gereken kimlik bilgilerini almak için çerçeve kitaplıklarından birini kullanın.

Java

Java entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

/**
 * Create authenticated HTTP client using a service account file.
 *
 */
public void auth() throws Exception {
 String scope = "https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer";

 credentials =
   GoogleCredentials.fromStream(new FileInputStream(keyFilePath))
     .createScoped(List.of(scope));
 credentials.refresh();

 HttpTransport httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();

 // Initialize Google Wallet API service
 service =
   new Walletobjects.Builder(
       httpTransport,
       GsonFactory.getDefaultInstance(),
       new HttpCredentialsAdapter(credentials))
     .setApplicationName("APPLICATION_NAME")
     .build();
}

PHP

PHP ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

/**
 * Create authenticated HTTP client using a service account file.
 */
public function auth()
{
 $scope = 'https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer';

 $this->credentials = new ServiceAccountCredentials(
  $scope,
  $this->keyFilePath
 );

 // Initialize Google Wallet API service
 $this->client = new Google_Client();
 $this->client->setApplicationName('APPLICATION_NAME');
 $this->client->setScopes($scope);
 $this->client->setAuthConfig($this->keyFilePath);

 $this->service = new Google_Service_Walletobjects($this->client);
}

Python

Python'da entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

def auth(self):
  """Create authenticated HTTP client using a service account file."""
  self.credentials = Credentials.from_service_account_file(
    self.key_file_path,
    scopes=['https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer'])

  self.http_client = AuthorizedSession(self.credentials)

C#

C# ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

/// <summary>
/// Create authenticated service client using a service account file.
/// </summary>
public void Auth()
{
 credentials = (ServiceAccountCredential)GoogleCredential
   .FromFile(keyFilePath)
   .CreateScoped(new List<string>
   {
    "https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer"
   })
   .UnderlyingCredential;

 service = new WalletobjectsService(
   new BaseClientService.Initializer()
   {
    HttpClientInitializer = credentials
   });
}

Node.js

Düğüm ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

/**
 * Create authenticated HTTP client using a service account file.
 */
auth() {
 this.credentials = require(this.keyFilePath);

 this.httpClient = new GoogleAuth({
  credentials: this.credentials,
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer'
 });
}

Go

Go ile entegrasyonunuzu başlatmak için gitHub'daki GitHub'daki kod örneklerindeki kod örneklerimizin tamamına bakın.

// Create authenticated HTTP client using a service account file.
func (d *demoEventticket) auth() {
	b, _ := os.ReadFile(os.Getenv("GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"))
	credentials, _ := google.JWTConfigFromJSON(b, "https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer")
	d.credentials = credentials
	d.httpClient = d.credentials.Client(oauth2.NoContext)
}

Kartlar Nesnesi Oluşturma

Kartlar Nesnesi, Kartlar Sınıfının bir örneğidir. Kartlar Nesnesi oluşturmak için aşağıdaki özellikleri sağlamanız gerekir:

 • classId: Kartlar Sınıfının id.
 • id: Müşterinizin benzersiz kimliği

Bu özelliklerin kayıtta nasıl temsil edildiği hakkında daha fazla bilgi için şablon yönergelerine göz atın.

Kartlar Nesnesi oluşturmak için kod örneği:

Java

Java entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

/**
 * Create an object.
 *
 * @param issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param objectSuffix Developer-defined unique ID for this pass object.
 * @return The pass object ID: "{issuerId}.{objectSuffix}"
 */
public String createObject(String issuerId, String classSuffix, String objectSuffix)
  throws IOException {
 // Check if the object exists
 try {
  service.eventticketobject().get(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix)).execute();

  System.out.printf("Object %s.%s already exists!%n", issuerId, objectSuffix);
  return String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix);
 } catch (GoogleJsonResponseException ex) {
  if (ex.getStatusCode() != 404) {
   // Something else went wrong...
   ex.printStackTrace();
   return String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix);
  }
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 EventTicketObject newObject =
   new EventTicketObject()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix))
     .setClassId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setState("ACTIVE")
     .setHeroImage(
       new Image()
         .setSourceUri(
           new ImageUri()
             .setUri(
               "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"))
         .setContentDescription(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString()
                 .setLanguage("en-US")
                 .setValue("Hero image description"))))
     .setTextModulesData(
         List.of(
             new TextModuleData()
                 .setHeader("Text module header")
                 .setBody("Text module body")
                 .setId("TEXT_MODULE_ID")))
     .setLinksModuleData(
       new LinksModuleData()
         .setUris(
           Arrays.asList(
             new Uri()
               .setUri("http://maps.google.com/")
               .setDescription("Link module URI description")
               .setId("LINK_MODULE_URI_ID"),
             new Uri()
               .setUri("tel:6505555555")
               .setDescription("Link module tel description")
               .setId("LINK_MODULE_TEL_ID"))))
     .setImageModulesData(
         List.of(
             new ImageModuleData()
                 .setMainImage(
                     new Image()
                         .setSourceUri(
                             new ImageUri()
                                 .setUri(
                                     "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))
                         .setContentDescription(
                             new LocalizedString()
                                 .setDefaultValue(
                                     new TranslatedString()
                                         .setLanguage("en-US")
                                         .setValue("Image module description"))))
                 .setId("IMAGE_MODULE_ID")))
     .setBarcode(new Barcode().setType("QR_CODE").setValue("QR code value"))
     .setLocations(
         List.of(
             new LatLongPoint()
                 .setLatitude(37.424015499999996)
                 .setLongitude(-122.09259560000001)))
     .setSeatInfo(
       new EventSeat()
         .setSeat(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("42")))
         .setRow(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("G3")))
         .setSection(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("5")))
         .setGate(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("A"))))
     .setTicketHolderName("Ticket holder name")
     .setTicketNumber("Ticket number");

 EventTicketObject response = service.eventticketobject().insert(newObject).execute();

 System.out.println("Object insert response");
 System.out.println(response.toPrettyString());

 return response.getId();
}

PHP

PHP ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

/**
 * Create an object.
 *
 * @param string $issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param string $classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param string $objectSuffix Developer-defined unique ID for this pass object.
 *
 * @return string The pass object ID: "{$issuerId}.{$objectSuffix}"
 */
public function createObject(string $issuerId, string $classSuffix, string $objectSuffix)
{
 // Check if the object exists
 try {
  $this->service->eventticketobject->get("{$issuerId}.{$objectSuffix}");

  print("Object {$issuerId}.{$objectSuffix} already exists!");
  return "{$issuerId}.{$objectSuffix}";
 } catch (Google\Service\Exception $ex) {
  if (empty($ex->getErrors()) || $ex->getErrors()[0]['reason'] != 'resourceNotFound') {
   // Something else went wrong...
   print_r($ex);
   return "{$issuerId}.{$objectSuffix}";
  }
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 $newObject = new Google_Service_Walletobjects_EventTicketObject([
  'id' => "{$issuerId}.{$objectSuffix}",
  'classId' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'state' => 'ACTIVE',
  'heroImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
   'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
    'uri' => 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   ]),
   'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'Hero image description'
    ])
   ])
  ]),
  'textModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData([
    'header' => 'Text module header',
    'body' => 'Text module body',
    'id' => 'TEXT_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'linksModuleData' => new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData([
   'uris' => [
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'http://maps.google.com/',
     'description' => 'Link module URI description',
     'id' => 'LINK_MODULE_URI_ID'
    ]),
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'tel:6505555555',
     'description' => 'Link module tel description',
     'id' => 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    ])
   ]
  ]),
  'imageModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData([
    'mainImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
     'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
      'uri' => 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     ]),
     'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
      'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
       'language' => 'en-US',
       'value' => 'Image module description'
      ])
     ])
    ]),
    'id' => 'IMAGE_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'barcode' => new Google_Service_Walletobjects_Barcode([
   'type' => 'QR_CODE',
   'value' => 'QR code value'
  ]),
  'locations' => [
   new Google_Service_Walletobjects_LatLongPoint([
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
   ])
  ],
  'seatInfo' => new Google_Service_Walletobjects_EventSeat([
   'seat' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => '42'
    ])
   ]),
   'row' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'G3'
    ])
   ]),
   'section' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => '5'
    ])
   ]),
   'gate' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'A'
    ])
   ])
  ]),
  'ticketHolderName' => 'Ticket holder name',
  'ticketNumber' => 'Ticket number'
 ]);

 $response = $this->service->eventticketobject->insert($newObject);

 print "Object insert response\n";
 print_r($response);

 return $response->id;
}

Python

Python'da entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

def create_object(self, issuer_id: str, class_suffix: str,
         object_suffix: str) -> str:
  """Create an object.

  Args:
    issuer_id (str): The issuer ID being used for this request.
    class_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass class.
    object_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass object.

  Returns:
    The pass object ID: f"{issuer_id}.{object_suffix}"
  """

  # Check if the object exists
  response = self.http_client.get(
    url=f'{self.object_url}/{issuer_id}.{object_suffix}')

  if response.status_code == 200:
    print(f'Object {issuer_id}.{object_suffix} already exists!')
    print(response.text)
    return f'{issuer_id}.{object_suffix}'
  elif response.status_code != 404:
    # Something else went wrong...
    print(response.text)
    return f'{issuer_id}.{object_suffix}'

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
  new_object = {
    'id': f'{issuer_id}.{object_suffix}',
    'classId': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'state': 'ACTIVE',
    'heroImage': {
      'sourceUri': {
        'uri':
          'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
      },
      'contentDescription': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'Hero image description'
        }
      }
    },
    'textModulesData': [{
      'header': 'Text module header',
      'body': 'Text module body',
      'id': 'TEXT_MODULE_ID'
    }],
    'linksModuleData': {
      'uris': [{
        'uri': 'http://maps.google.com/',
        'description': 'Link module URI description',
        'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
      }, {
        'uri': 'tel:6505555555',
        'description': 'Link module tel description',
        'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
      }]
    },
    'imageModulesData': [{
      'mainImage': {
        'sourceUri': {
          'uri':
            'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
        },
        'contentDescription': {
          'defaultValue': {
            'language': 'en-US',
            'value': 'Image module description'
          }
        }
      },
      'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
    }],
    'barcode': {
      'type': 'QR_CODE',
      'value': 'QR code'
    },
    'locations': [{
      'latitude': 37.424015499999996,
      'longitude': -122.09259560000001
    }],
    'seatInfo': {
      'seat': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': '42'
        }
      },
      'row': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'G3'
        }
      },
      'section': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': '5'
        }
      },
      'gate': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'A'
        }
      }
    },
    'ticketHolderName': 'Ticket holder name',
    'ticketNumber': 'Ticket number'
  }

  # Create the object
  response = self.http_client.post(url=self.object_url, json=new_object)

  print('Object insert response')
  print(response.text)

  return response.json().get('id')

C#

C# ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

/// <summary>
/// Create an object.
/// </summary>
/// <param name="issuerId">The issuer ID being used for this request.</param>
/// <param name="classSuffix">Developer-defined unique ID for this pass class.</param>
/// <param name="objectSuffix">Developer-defined unique ID for this pass object.</param>
/// <returns>The pass object ID: "{issuerId}.{objectSuffix}"</returns>
public string CreateObject(string issuerId, string classSuffix, string objectSuffix)
{
 // Check if the object exists
 Stream responseStream = service.Eventticketobject
   .Get($"{issuerId}.{objectSuffix}")
   .ExecuteAsStream();

 StreamReader responseReader = new StreamReader(responseStream);
 JObject jsonResponse = JObject.Parse(responseReader.ReadToEnd());

 if (!jsonResponse.ContainsKey("error"))
 {
  Console.WriteLine($"Object {issuerId}.{objectSuffix} already exists!");
  return $"{issuerId}.{objectSuffix}";
 }
 else if (jsonResponse["error"].Value<int>("code") != 404)
 {
  // Something else went wrong...
  Console.WriteLine(jsonResponse.ToString());
  return $"{issuerId}.{objectSuffix}";
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 EventTicketObject newObject = new EventTicketObject
 {
  Id = $"{issuerId}.{objectSuffix}",
  ClassId = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  State = "ACTIVE",
  HeroImage = new Image
  {
   SourceUri = new ImageUri
   {
    Uri = "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
   },
   ContentDescription = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "Hero image description"
    }
   }
  },
  TextModulesData = new List<TextModuleData>
  {
   new TextModuleData
   {
    Header = "Text module header",
    Body = "Text module body",
    Id = "TEXT_MODULE_ID"
   }
  },
  LinksModuleData = new LinksModuleData
  {
   Uris = new List<Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri>
   {
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "http://maps.google.com/",
     Description = "Link module URI description",
     Id = "LINK_MODULE_URI_ID"
    },
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "tel:6505555555",
     Description = "Link module tel description",
     Id = "LINK_MODULE_TEL_ID"
    }
   }
  },
  ImageModulesData = new List<ImageModuleData>
  {
   new ImageModuleData
   {
    MainImage = new Image
    {
     SourceUri = new ImageUri
     {
      Uri = "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
     },
     ContentDescription = new LocalizedString
     {
      DefaultValue = new TranslatedString
      {
       Language = "en-US",
       Value = "Image module description"
      }
     }
    },
    Id = "IMAGE_MODULE_ID"
   }
  },
  Barcode = new Barcode
  {
   Type = "QR_CODE",
   Value = "QR code"
  },
  Locations = new List<LatLongPoint>
  {
   new LatLongPoint
   {
    Latitude = 37.424015499999996,
    Longitude = -122.09259560000001
   }
  },
  SeatInfo = new EventSeat
  {
   Seat = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "42"
    }
   },
   Row = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "G3"
    }
   },
   Section = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "5"
    }
   },
   Gate = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "A"
    }
   }
  },
  TicketHolderName = "Ticket holder name",
  TicketNumber = "Ticket number"
 };

 responseStream = service.Eventticketobject
   .Insert(newObject)
   .ExecuteAsStream();
 responseReader = new StreamReader(responseStream);
 jsonResponse = JObject.Parse(responseReader.ReadToEnd());

 Console.WriteLine("Object insert response");
 Console.WriteLine(jsonResponse.ToString());

 return $"{issuerId}.{objectSuffix}";
}

Node.js

Düğüm ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

/**
 * Create an object.
 *
 * @param {string} issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param {string} classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param {string} objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @returns {string} The pass object ID: `${issuerId}.${objectSuffix}`
 */
async createObject(issuerId, classSuffix, objectSuffix) {
 let response;

 // Check if the object exists
 try {
  response = await this.httpClient.request({
   url: `${this.objectUrl}/${issuerId}.${objectSuffix}`,
   method: 'GET'
  });

  console.log(`Object ${issuerId}.${objectSuffix} already exists!`);

  return `${issuerId}.${objectSuffix}`;
 } catch (err) {
  if (err.response && err.response.status !== 404) {
   // Something else went wrong...
   console.log(err);
   return `${issuerId}.${objectSuffix}`;
  }
 }

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 let newObject = {
  'id': `${issuerId}.${objectSuffix}`,
  'classId': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'state': 'ACTIVE',
  'heroImage': {
   'sourceUri': {
    'uri': 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   },
   'contentDescription': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'Hero image description'
    }
   }
  },
  'textModulesData': [
   {
    'header': 'Text module header',
    'body': 'Text module body',
    'id': 'TEXT_MODULE_ID'
   }
  ],
  'linksModuleData': {
   'uris': [
    {
     'uri': 'http://maps.google.com/',
     'description': 'Link module URI description',
     'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
    },
    {
     'uri': 'tel:6505555555',
     'description': 'Link module tel description',
     'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    }
   ]
  },
  'imageModulesData': [
   {
    'mainImage': {
     'sourceUri': {
      'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     },
     'contentDescription': {
      'defaultValue': {
       'language': 'en-US',
       'value': 'Image module description'
      }
     }
    },
    'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
   }
  ],
  'barcode': {
   'type': 'QR_CODE',
   'value': 'QR code'
  },
  'locations': [
   {
    'latitude': 37.424015499999996,
    'longitude': -122.09259560000001
   }
  ],
  'seatInfo': {
   'seat': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': '42'
    }
   },
   'row': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'G3'
    }
   },
   'section': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': '5'
    }
   },
   'gate': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'A'
    }
   }
  },
  'ticketHolderName': 'Ticket holder name',
  'ticketNumber': 'Ticket number'
 };

 response = await this.httpClient.request({
  url: this.objectUrl,
  method: 'POST',
  data: newObject
 });

 console.log('Object insert response');
 console.log(response);

 return `${issuerId}.${objectSuffix}`;
}

Go

Go ile entegrasyonunuzu başlatmak için gitHub'daki GitHub'daki kod örneklerindeki kod örneklerimizin tamamına bakın.

// Create an object.
func (d *demoEventticket) createObject(issuerId, classSuffix, objectSuffix string) {
	newObject := fmt.Sprintf(`
	{
		"classId": "%s.%s",
		"ticketHolderName": "Ticket holder name",
		"heroImage": {
			"contentDescription": {
				"defaultValue": {
					"value": "Hero image description",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"sourceUri": {
				"uri": "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
			}
		},
		"barcode": {
			"type": "QR_CODE",
			"value": "QR code"
		},
		"locations": [
			{
				"latitude": 37.424015499999996,
				"longitude": -122.09259560000001
			}
		],
		"state": "ACTIVE",
		"linksModuleData": {
			"uris": [
				{
					"id": "LINK_MODULE_URI_ID",
					"uri": "http://maps.google.com/",
					"description": "Link module URI description"
				},
				{
					"id": "LINK_MODULE_TEL_ID",
					"uri": "tel:6505555555",
					"description": "Link module tel description"
				}
			]
		},
		"ticketNumber": "Ticket number",
		"imageModulesData": [
			{
				"id": "IMAGE_MODULE_ID",
				"mainImage": {
					"contentDescription": {
						"defaultValue": {
							"value": "Image module description",
							"language": "en-US"
						}
					},
					"sourceUri": {
						"uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
					}
				}
			}
		],
		"textModulesData": [
			{
				"body": "Text module body",
				"header": "Text module header",
				"id": "TEXT_MODULE_ID"
			}
		],
		"seatInfo": {
			"gate": {
				"defaultValue": {
					"value": "A",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"section": {
				"defaultValue": {
					"value": "5",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"row": {
				"defaultValue": {
					"value": "G3",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"seat": {
				"defaultValue": {
					"value": "42",
					"language": "en-US"
				}
			}
		},
		"id": "%s.%s"
	}
	`, issuerId, classSuffix, issuerId, objectSuffix)

	res, err := d.httpClient.Post(objectUrl, "application/json", bytes.NewBuffer([]byte(newObject)))

	if err != nil {
		fmt.Println(err)
	} else {
		b, _ := io.ReadAll(res.Body)
		fmt.Printf("Object insert response:\n%s\n", b)
	}
}

İşlem tamamlandığında, sunucuda müşterinizin Kartlar Nesnesi oluşturulur. Ancak bu aşamada Kartlar nesnesi bir Google kullanıcısına veya cihazına bağlanmamıştır. Kartın bir Google Cüzdan kullanıcısı ile ilişkilendirilebilmesi için kullanıcının öncelikle kartı Google Cüzdan'a eklemesi gerekir.

Google Cüzdan'a ekleniyor

Google Cüzdan'a kart eklediğinizde, Kartlar Nesnesi'ni bir Google kullanıcısına bağlar ve bu işlem yalnızca giriş yapılmış bir Google kimliği bağlamında başlatılabilir. Bunun için kullanıcıyı Google Cüzdan'a ekle URL'sine yönlendirebilirsiniz.

Google Cüzdan'a Ekle URL'si, önceki adımda oluşturulan Kartlar Nesne kimliği ile ilgili aşağıdaki bilgileri içeren, dinamik olarak oluşturulmuş bir URL'dir. Bu bilgiler JSON Web Jetonu (JWT) olarak kodlanır.

JSON Web Jetonu (JWT)

JWT, kullanıcı tarafından kaydedilecek Kartlar Nesnesi ile ilgili olarak sizin (yayıncı) oluşturduğunuz iddiaları içerir. JWT, Hizmet Hesabı Oluşturma adımından alınan hizmet hesabı anahtarındaki private_key kullanılarak imzalanmalıdır. Google, JWT imzasını doğrulayarak bu hak taleplerini doğrular.

JWT iddiaları aşağıdaki yapıya sahip olmalıdır:

{
 "aud": "google",
 "origins": ["https://example.com"],
 "iss": "my-service-account@my-project-id.iam.gserviceaccount.com",
 "typ": "savetowallet",
 "payload": {
  "eventTicketObjects": [
   {
    "id": "PASSES_OBJECT_ID_1234567890"
   }
  ]
 }
}

JWT claims'yi oluşturun (1. adım) ve hak taleplerini hizmet hesabı anahtarının private_key ile imzalayarak token edinin (2. adım):

Java

Java entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * <p>When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to their wallet, the
 * pass class and object defined in the JWT are created. This allows you to create multiple pass
 * classes and objects in one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 * @return An "Add to Google Wallet" link.
 */
public String createJWTNewObjects(String issuerId, String classSuffix, String objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 EventTicketClass newClass =
   new EventTicketClass()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setIssuerName("Issuer name")
     .setReviewStatus("UNDER_REVIEW")
     .setEventName(
       new LocalizedString()
         .setDefaultValue(
           new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("Event name")));

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 EventTicketObject newObject =
   new EventTicketObject()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix))
     .setClassId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setState("ACTIVE")
     .setHeroImage(
       new Image()
         .setSourceUri(
           new ImageUri()
             .setUri(
               "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"))
         .setContentDescription(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString()
                 .setLanguage("en-US")
                 .setValue("Hero image description"))))
     .setTextModulesData(
         List.of(
             new TextModuleData()
                 .setHeader("Text module header")
                 .setBody("Text module body")
                 .setId("TEXT_MODULE_ID")))
     .setLinksModuleData(
       new LinksModuleData()
         .setUris(
           Arrays.asList(
             new Uri()
               .setUri("http://maps.google.com/")
               .setDescription("Link module URI description")
               .setId("LINK_MODULE_URI_ID"),
             new Uri()
               .setUri("tel:6505555555")
               .setDescription("Link module tel description")
               .setId("LINK_MODULE_TEL_ID"))))
     .setImageModulesData(
         List.of(
             new ImageModuleData()
                 .setMainImage(
                     new Image()
                         .setSourceUri(
                             new ImageUri()
                                 .setUri(
                                     "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))
                         .setContentDescription(
                             new LocalizedString()
                                 .setDefaultValue(
                                     new TranslatedString()
                                         .setLanguage("en-US")
                                         .setValue("Image module description"))))
                 .setId("IMAGE_MODULE_ID")))
     .setBarcode(new Barcode().setType("QR_CODE").setValue("QR code value"))
     .setLocations(
         List.of(
             new LatLongPoint()
                 .setLatitude(37.424015499999996)
                 .setLongitude(-122.09259560000001)))
     .setSeatInfo(
       new EventSeat()
         .setSeat(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("42")))
         .setRow(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("G3")))
         .setSection(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("5")))
         .setGate(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("A"))))
     .setTicketHolderName("Ticket holder name")
     .setTicketNumber("Ticket number");

 // Create the JWT as a HashMap object
 HashMap<String, Object> claims = new HashMap<String, Object>();
 claims.put("iss", ((ServiceAccountCredentials) credentials).getClientEmail());
 claims.put("aud", "google");
 claims.put("origins", List.of("www.example.com"));
 claims.put("typ", "savetowallet");

 // Create the Google Wallet payload and add to the JWT
 HashMap<String, Object> payload = new HashMap<String, Object>();
 payload.put("eventTicketClasses", List.of(newClass));
 payload.put("eventTicketObjects", List.of(newObject));
 claims.put("payload", payload);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 Algorithm algorithm =
   Algorithm.RSA256(
     null, (RSAPrivateKey) ((ServiceAccountCredentials) credentials).getPrivateKey());
 String token = JWT.create().withPayload(claims).sign(algorithm);

 System.out.println("Add to Google Wallet link");
 System.out.printf("https://pay.google.com/gp/v/save/%s%n", token);

 return String.format("https://pay.google.com/gp/v/save/%s", token);
}

PHP

PHP ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param string $issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param string $classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param string $objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @return string An "Add to Google Wallet" link.
 */
public function createJwtNewObjects(string $issuerId, string $classSuffix, string $objectSuffix)
{
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 $newClass = new Google_Service_Walletobjects_EventTicketClass([
  'id' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'issuerName' => 'Issuer name',
  'reviewStatus' => 'UNDER_REVIEW',
  'eventName' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
   'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
    'language' => 'en-US',
    'value' => 'Event name'
   ])
  ])
 ]);

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 $newObject = new Google_Service_Walletobjects_EventTicketObject([
  'id' => "{$issuerId}.{$objectSuffix}",
  'classId' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'state' => 'ACTIVE',
  'heroImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
   'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
    'uri' => 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   ]),
   'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'Hero image description'
    ])
   ])
  ]),
  'textModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData([
    'header' => 'Text module header',
    'body' => 'Text module body',
    'id' => 'TEXT_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'linksModuleData' => new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData([
   'uris' => [
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'http://maps.google.com/',
     'description' => 'Link module URI description',
     'id' => 'LINK_MODULE_URI_ID'
    ]),
    new Google_Service_Walletobjects_Uri([
     'uri' => 'tel:6505555555',
     'description' => 'Link module tel description',
     'id' => 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    ])
   ]
  ]),
  'imageModulesData' => [
   new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData([
    'mainImage' => new Google_Service_Walletobjects_Image([
     'sourceUri' => new Google_Service_Walletobjects_ImageUri([
      'uri' => 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     ]),
     'contentDescription' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
      'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
       'language' => 'en-US',
       'value' => 'Image module description'
      ])
     ])
    ]),
    'id' => 'IMAGE_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'barcode' => new Google_Service_Walletobjects_Barcode([
   'type' => 'QR_CODE',
   'value' => 'QR code value'
  ]),
  'locations' => [
   new Google_Service_Walletobjects_LatLongPoint([
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
   ])
  ],
  'seatInfo' => new Google_Service_Walletobjects_EventSeat([
   'seat' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => '42'
    ])
   ]),
   'row' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'G3'
    ])
   ]),
   'section' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => '5'
    ])
   ]),
   'gate' => new Google_Service_Walletobjects_LocalizedString([
    'defaultValue' => new Google_Service_Walletobjects_TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'A'
    ])
   ])
  ]),
  'ticketHolderName' => 'Ticket holder name',
  'ticketNumber' => 'Ticket number'
 ]);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 $serviceAccount = json_decode(file_get_contents($this->keyFilePath), true);

 // Create the JWT as an array of key/value pairs
 $claims = [
  'iss' => $serviceAccount['client_email'],
  'aud' => 'google',
  'origins' => ['www.example.com'],
  'typ' => 'savetowallet',
  'payload' => [
   'eventTicketClasses' => [
    $newClass
   ],
   'eventTicketObjects' => [
    $newObject
   ]
  ]
 ];

 $token = JWT::encode(
  $claims,
  $serviceAccount['private_key'],
  'RS256'
 );

 print "Add to Google Wallet link\n";
 print "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";

 return "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";
}

Python

Python'da entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

def create_jwt_new_objects(self, issuer_id: str, class_suffix: str,
              object_suffix: str) -> str:
  """Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.

  When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
  their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
  created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
  one API call when the user saves the pass to their wallet.

  Args:
    issuer_id (str): The issuer ID being used for this request.
    class_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass class.
    object_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass object.

  Returns:
    An "Add to Google Wallet" link.
  """

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
  new_class = {
    'id': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'issuerName': 'Issuer name',
    'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW',
    'eventName': {
      'defaultValue': {
        'language': 'en-US',
        'value': 'Event name'
      }
    }
  }

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
  new_object = {
    'id': f'{issuer_id}.{object_suffix}',
    'classId': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'state': 'ACTIVE',
    'heroImage': {
      'sourceUri': {
        'uri':
          'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
      },
      'contentDescription': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'Hero image description'
        }
      }
    },
    'textModulesData': [{
      'header': 'Text module header',
      'body': 'Text module body',
      'id': 'TEXT_MODULE_ID'
    }],
    'linksModuleData': {
      'uris': [{
        'uri': 'http://maps.google.com/',
        'description': 'Link module URI description',
        'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
      }, {
        'uri': 'tel:6505555555',
        'description': 'Link module tel description',
        'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
      }]
    },
    'imageModulesData': [{
      'mainImage': {
        'sourceUri': {
          'uri':
            'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
        },
        'contentDescription': {
          'defaultValue': {
            'language': 'en-US',
            'value': 'Image module description'
          }
        }
      },
      'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
    }],
    'barcode': {
      'type': 'QR_CODE',
      'value': 'QR code'
    },
    'locations': [{
      'latitude': 37.424015499999996,
      'longitude': -122.09259560000001
    }],
    'seatInfo': {
      'seat': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': '42'
        }
      },
      'row': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'G3'
        }
      },
      'section': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': '5'
        }
      },
      'gate': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'A'
        }
      }
    },
    'ticketHolderName': 'Ticket holder name',
    'ticketNumber': 'Ticket number'
  }

  # Create the JWT claims
  claims = {
    'iss': self.credentials.service_account_email,
    'aud': 'google',
    'origins': ['www.example.com'],
    'typ': 'savetowallet',
    'payload': {
      # The listed classes and objects will be created
      'eventTicketClasses': [new_class],
      'eventTicketObjects': [new_object]
    }
  }

  # The service account credentials are used to sign the JWT
  signer = crypt.RSASigner.from_service_account_file(self.key_file_path)
  token = jwt.encode(signer, claims).decode('utf-8')

  print('Add to Google Wallet link')
  print(f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}')

  return f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}'

C#

C# ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimizin tamamına bakın.

/// <summary>
/// Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
/// <para />
/// When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
/// their wallet, the pass class and object defined in the JWT are created.
/// This allows you to create multiple pass classes and objects in one API
/// call when the user saves the pass to their wallet.
/// <para />
/// The Google Wallet C# library uses Newtonsoft.Json.JsonPropertyAttribute
/// to specify the property names when converting objects to JSON. The
/// Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject method will automatically
/// serialize the object with the right property names.
/// </summary>
/// <param name="issuerId">The issuer ID being used for this request.</param>
/// <param name="classSuffix">Developer-defined unique ID for this pass class.</param>
/// <param name="objectSuffix">Developer-defined unique ID for the pass object.</param>
/// <returns>An "Add to Google Wallet" link.</returns>
public string CreateJWTNewObjects(string issuerId, string classSuffix, string objectSuffix)
{
 // Ignore null values when serializing to/from JSON
 JsonSerializerSettings excludeNulls = new JsonSerializerSettings()
 {
  NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 EventTicketClass newClass = new EventTicketClass
 {
  Id = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  IssuerName = "Issuer name",
  ReviewStatus = "UNDER_REVIEW",
  EventId = classSuffix,
  EventName = new LocalizedString
  {
   DefaultValue = new TranslatedString
   {
    Language = "en-US",
    Value = "Event name"
   }
  }
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 EventTicketObject newObject = new EventTicketObject
 {
  Id = $"{issuerId}.{objectSuffix}",
  ClassId = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  State = "ACTIVE",
  HeroImage = new Image
  {
   SourceUri = new ImageUri
   {
    Uri = "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
   },
   ContentDescription = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "Hero image description"
    }
   }
  },
  TextModulesData = new List<TextModuleData>
  {
   new TextModuleData
   {
    Header = "Text module header",
    Body = "Text module body",
    Id = "TEXT_MODULE_ID"
   }
  },
  LinksModuleData = new LinksModuleData
  {
   Uris = new List<Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri>
   {
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "http://maps.google.com/",
     Description = "Link module URI description",
     Id = "LINK_MODULE_URI_ID"
    },
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "tel:6505555555",
     Description = "Link module tel description",
     Id = "LINK_MODULE_TEL_ID"
    }
   }
  },
  ImageModulesData = new List<ImageModuleData>
  {
   new ImageModuleData
   {
    MainImage = new Image
    {
     SourceUri = new ImageUri
     {
      Uri = "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
     },
     ContentDescription = new LocalizedString
     {
      DefaultValue = new TranslatedString
      {
       Language = "en-US",
       Value = "Image module description"
      }
     }
    },
    Id = "IMAGE_MODULE_ID"
   }
  },
  Barcode = new Barcode
  {
   Type = "QR_CODE",
   Value = "QR code"
  },
  Locations = new List<LatLongPoint>
  {
   new LatLongPoint
   {
    Latitude = 37.424015499999996,
    Longitude = -122.09259560000001
   }
  },
  SeatInfo = new EventSeat
  {
   Seat = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "42"
    }
   },
   Row = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "G3"
    }
   },
   Section = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "5"
    }
   },
   Gate = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "A"
    }
   }
  },
  TicketHolderName = "Ticket holder name",
  TicketNumber = "Ticket number"
 };

 // Create JSON representations of the class and object
 JObject serializedClass = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newClass, excludeNulls));
 JObject serializedObject = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newObject, excludeNulls));

 // Create the JWT as a JSON object
 JObject jwtPayload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
 {
  iss = credentials.Id,
  aud = "google",
  origins = new List<string>
  {
   "www.example.com"
  },
  typ = "savetowallet",
  payload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
  {
   // The listed classes and objects will be created
   // when the user saves the pass to their wallet
   eventTicketClasses = new List<JObject>
   {
    serializedClass
   },
   eventTicketObjects = new List<JObject>
   {
    serializedObject
   }
  }))
 }));

 // Deserialize into a JwtPayload
 JwtPayload claims = JwtPayload.Deserialize(jwtPayload.ToString());

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 RsaSecurityKey key = new RsaSecurityKey(credentials.Key);
 SigningCredentials signingCredentials = new SigningCredentials(
   key, SecurityAlgorithms.RsaSha256);
 JwtSecurityToken jwt = new JwtSecurityToken(
   new JwtHeader(signingCredentials), claims);
 string token = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt);

 Console.WriteLine("Add to Google Wallet link");
 Console.WriteLine($"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}");

 return $"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}";
}

Node.js

Düğüm ile entegrasyonunuzu başlatmak için GitHub'daki kod örneklerimize bakın.

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param {string} issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param {string} classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param {string} objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @returns {string} An "Add to Google Wallet" link.
 */
createJwtNewObjects(issuerId, classSuffix, objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 let newClass = {
  'id': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'issuerName': 'Issuer name',
  'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW',
  'eventName': {
   'defaultValue': {
    'language': 'en-US',
    'value': 'Event name'
   }
  }
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 let newObject = {
  'id': `${issuerId}.${objectSuffix}`,
  'classId': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'state': 'ACTIVE',
  'heroImage': {
   'sourceUri': {
    'uri': 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   },
   'contentDescription': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'Hero image description'
    }
   }
  },
  'textModulesData': [
   {
    'header': 'Text module header',
    'body': 'Text module body',
    'id': 'TEXT_MODULE_ID'
   }
  ],
  'linksModuleData': {
   'uris': [
    {
     'uri': 'http://maps.google.com/',
     'description': 'Link module URI description',
     'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
    },
    {
     'uri': 'tel:6505555555',
     'description': 'Link module tel description',
     'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    }
   ]
  },
  'imageModulesData': [
   {
    'mainImage': {
     'sourceUri': {
      'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     },
     'contentDescription': {
      'defaultValue': {
       'language': 'en-US',
       'value': 'Image module description'
      }
     }
    },
    'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
   }
  ],
  'barcode': {
   'type': 'QR_CODE',
   'value': 'QR code'
  },
  'locations': [
   {
    'latitude': 37.424015499999996,
    'longitude': -122.09259560000001
   }
  ],
  'seatInfo': {
   'seat': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': '42'
    }
   },
   'row': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'G3'
    }
   },
   'section': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': '5'
    }
   },
   'gate': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'A'
    }
   }
  },
  'ticketHolderName': 'Ticket holder name',
  'ticketNumber': 'Ticket number'
 };

 // Create the JWT claims
 let claims = {
  iss: this.credentials.client_email,
  aud: 'google',
  origins: ['www.example.com'],
  typ: 'savetowallet',
  payload: {
   // The listed classes and objects will be created
   eventTicketClasses: [newClass],
   eventTicketObjects: [newObject]
  }
 };

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 let token = jwt.sign(claims, this.credentials.private_key, { algorithm: 'RS256' });

 console.log('Add to Google Wallet link');
 console.log(`https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`);

 return `https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`;
}

Go

Go ile entegrasyonunuzu başlatmak için gitHub'daki GitHub'daki kod örneklerindeki kod örneklerimizin tamamına bakın.

// Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
//
// When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
// their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
// created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
// one API call when the user saves the pass to their wallet.
func (d *demoEventticket) createJwtNewObjects(issuerId, classSuffix, objectSuffix string) {
	newClass := fmt.Sprintf(`
	{
		"eventId": "EVENT_ID",
		"eventName": {
			"defaultValue": {
				"value": "Event name",
				"language": "en-US"
			}
		},
		"issuerName": "Issuer name",
		"id": "%s.%s",
		"reviewStatus": "UNDER_REVIEW"
	}
	`, issuerId, classSuffix)

	newObject := fmt.Sprintf(`
	{
		"classId": "%s.%s",
		"ticketHolderName": "Ticket holder name",
		"heroImage": {
			"contentDescription": {
				"defaultValue": {
					"value": "Hero image description",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"sourceUri": {
				"uri": "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
			}
		},
		"barcode": {
			"type": "QR_CODE",
			"value": "QR code"
		},
		"locations": [
			{
				"latitude": 37.424015499999996,
				"longitude": -122.09259560000001
			}
		],
		"state": "ACTIVE",
		"linksModuleData": {
			"uris": [
				{
					"id": "LINK_MODULE_URI_ID",
					"uri": "http://maps.google.com/",
					"description": "Link module URI description"
				},
				{
					"id": "LINK_MODULE_TEL_ID",
					"uri": "tel:6505555555",
					"description": "Link module tel description"
				}
			]
		},
		"ticketNumber": "Ticket number",
		"imageModulesData": [
			{
				"id": "IMAGE_MODULE_ID",
				"mainImage": {
					"contentDescription": {
						"defaultValue": {
							"value": "Image module description",
							"language": "en-US"
						}
					},
					"sourceUri": {
						"uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
					}
				}
			}
		],
		"textModulesData": [
			{
				"body": "Text module body",
				"header": "Text module header",
				"id": "TEXT_MODULE_ID"
			}
		],
		"seatInfo": {
			"gate": {
				"defaultValue": {
					"value": "A",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"section": {
				"defaultValue": {
					"value": "5",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"row": {
				"defaultValue": {
					"value": "G3",
					"language": "en-US"
				}
			},
			"seat": {
				"defaultValue": {
					"value": "42",
					"language": "en-US"
				}
			}
		},
		"id": "%s.%s"
	}
	`, issuerId, classSuffix, issuerId, objectSuffix)

	var payload map[string]interface{}
	json.Unmarshal([]byte(fmt.Sprintf(`
	{
		"genericClasses": [%s],
		"genericObjects": [%s]
	}
	`, newClass, newObject)), &payload)

	claims := jwt.MapClaims{
		"iss":   d.credentials.Email,
		"aud":   "google",
		"origins": []string{"www.example.com"},
		"typ":   "savetowallet",
		"payload": payload,
	}

	// The service account credentials are used to sign the JWT
	key, _ := jwt.ParseRSAPrivateKeyFromPEM(d.credentials.PrivateKey)
	token, _ := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims).SignedString(key)

	fmt.Println("Add to Google Wallet link")
	fmt.Println("https://pay.google.com/gp/v/save/" + token)
}

İmzalanmış bir JWT aldıktan sonra, bu bilgileri kullanarak bir Google Cüzdan'a ekle bağlantısı oluşturabilirsiniz.

Google Cüzdan'a ekle bağlantısı aşağıdaki biçimdedir:

https://pay.google.com/gp/v/save/{token}

Bu bağlantı, web sayfanıza veya köprü olarak e-postaya yerleştirilebilir. Mesaj, müşteriye sohbet ve SMS gibi başka kanallar üzerinden de gönderilebilir.

Kodlanmış bir JWT'nin güvenli uzunluğu 1.800 karakterdir. JWT'niz bu sınırın altındaysa nesnenin tamamı imzalı JWT'ye dahil edilebilir. JWT'leriniz bu sınırın altında kalmalıdır. Uzunluk 1.800 karakterden fazlaysa, kartın Google Cüzdan'a eklenmesi, web tarayıcıları tarafından paketin kısaltılması nedeniyle işe yaramayabilir.

Google Cüzdan'a Ekle Düğmesi

En iyi sonuçları elde etmek için web sayfanızda, e-postanızda veya Android uygulamanızda Google Cüzdan düğme öğelerinden yararlanın.

Google Cüzdan düğmesi iki şekilde oluşturulabilir:

 • JavaScript Web düğmesi, web siteleri için kullanılabilir.
 • Düğmeli JWT bağlantısı e-posta, SMS, uygulamalar ve web sitelerinde kullanılabilir.

[TEST ONLY] kartları

Hâlâ demo modundaysanız, oluşturduğunuz tüm kartların başlığında "[YALNIZCA TEST]" ifadesi bulunur. Bunun amacı, demo geçiş kartlarını canlı kartlardan ayırt etmektir. Ekibimizden üretim onayı aldıktan sonra, kullanıcı bağlı bir cihazda cüzdan uygulamasını yeniden açtığında bu demo modu geçişlerinde ek metin gösterilmez.

Sonraki adımlar