Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Google Wallet API

API Google Wallet giúp bạn cung cấp thẻ và vé kỹ thuật số mà người dùng có thể lưu trực tiếp vào Google Wallet. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước thiết yếu mà bạn cần hoàn tất trước khi cấp thẻ và vé đầu tiên bằng Google Wallet API.

Trước khi bắt đầu, hãy xem tài liệu giới thiệu hữu ích của chúng tôi để tự làm quen với tất cả khái niệm mà bạn cần biết khi sử dụng Google Wallet API để cấp thẻ và vé cho người dùng. Dưới đây là một số đường liên kết hữu ích giúp bạn bắt đầu:

Tài khoản Nhà phát hành API Google Wallet cho phép bạn tạo thẻ và vé cho người dùng Google Wallet. Tài khoản công ty phát hành cũng cho phép bạn truy cập vào Trang tổng quan API Google Wallet trong bảng điều khiển Google Pay và Wallet để quản lý tài khoản của mình.

Thiết lập tài khoản Công ty phát hành

Để sử dụng API REST và SDK Android của Google Wallet, bạn phải tạo và đăng ký thông tin xác thực sẽ được dùng để xác thực rằng ứng dụng khách của bạn có quyền đưa ra yêu cầu thay mặt cho một tài khoản của nhà phát hành cụ thể. Các thông tin xác thực này sẽ được gửi đi cùng với mọi yêu cầu tới API Google Wallet và đảm bảo rằng tài khoản Nhà phát hành của bạn vẫn an toàn.

Tạo thông tin xác thực API REST Tạo thông tin xác thực cho SDK Android

Lớp Thẻ và vé có thể được coi là một mẫu dùng chung dùng để tạo thẻ và vé. Lớp Thẻ và vé xác định một số thuộc tính sẽ được thêm vào tất cả các thẻ và vé sử dụng thuộc tính này. Tổ chức phát hành thẻ và vé có thể tạo nhiều lớp, mỗi lớp có một bộ thuộc tính riêng để xác định các thuộc tính như kiểu và giao diện, cũng như các tính năng bổ sung như Chạm thông minh, Đăng ký và Đăng nhập.

Trước khi đăng ký quyền phát hành, bạn phải tạo ít nhất một Lớp thẻ và vé. Cách dễ nhất để tạo Lớp thẻ và vé đầu tiên là trong Google Wallet Business Console.

Tạo lớp Thẻ và vé

Sau khi hoàn thành tất cả các bước tham gia trong hướng dẫn này, bạn có thể bắt đầu cấp thẻ và vé cho người dùng của mình bằng Google Wallet API. Để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi và các tài nguyên khác để giúp bạn tìm hiểu cách làm thẻ và vé đầu tiên.

Tạo thẻ và vé đầu tiên