Method: matters.holds.delete

توقف مشخص شده را حذف می کند و حساب ها یا واحد سازمانی تحت پوشش آن را آزاد می کند. اگر داده ها توسط قانون نگهداری یا حفظ دیگری حفظ نشده باشند، ممکن است پاک شوند.

درخواست HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع

holdId

string

شناسه نگهداری

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.