Method: matters.holds.accounts.create

یک حساب کاربری را به انبار اضافه می کند. حساب‌ها را می‌توان فقط به انبارهایی اضافه کرد که مجموعه‌ای از واحدهای سازمانی ندارند. اگر بخواهید حسابی را به یک نگهدارنده مبتنی بر واحد سازمانی اضافه کنید، خطایی برگردانده می‌شود.

درخواست HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
matterId

string

شناسه موضوع

holdId

string

شناسه نگهداری

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از HeldAccount است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از HeldAccount است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.