Method: tasks.delete

מחיקת המשימה שצוינה מרשימת המשימות.

בקשת HTTP

DELETE https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
tasklist

string

מזהה רשימת המשימות.

task

string

מזהה המשימה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.