Method: tasks.clear

ניקוי כל המשימות שבוצעו מרשימת המשימות שצוינה המשימות שהושפעו יסומנו בתור 'מוסתרות' ולא יוצגו יותר כברירת מחדל באחזור כל המשימות שברשימה.

בקשת HTTP

POST https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/clear

כתובת ה-URL כוללת תחביר של קידוד gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
tasklist

string

מזהה רשימת המשימות.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאה

נדרשת רמת OAuth הבאה:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאה.