Tag Manager API – odniesienie do słownika zmiennych

W tym dokumencie opisujemy właściwości, które można ustawiać dla zmiennych Menedżera tagów Google.

Wstęp

Każda zmienna Menedżera tagów Google zawiera kod type, który ją identyfikuje. Dodatkowo większość zmiennych ma parametry (pary key, type), które można ustawić jako część „obiektu parametru” podczas tworzenia lub aktualizowania zmiennej. Więcej informacji o ustawianiu tych parametrów za pomocą obiektu parametru znajdziesz w dokumentacji parametrów.

W pozostałej części tego dokumentu znajdziesz szczegółowe informacje na temat wszystkich obsługiwanych zmiennych.

Własny plik cookie

Typ kodu

k

Parametry

Klucz Typ Uwagi
name template Nazwa pliku cookie.

Przykład

 {
  "name": "Sample First Party Cookie Variable",
  "type": "k",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "name",
   "value": "myCookieName"
  }
  ]
 }

Zmienna zdarzenia automatycznego

Typ kodu

aev

Parametry

Klucz Typ Uwagi
varType template Jedna z tych wartości: ELEMENT,CLASSES, ID, TARGET, TEXT, URL, HISTORY_NEW_URL_FRAGMENT, HISTORY_OLD_URL_FRAGMENT, HISTORY_NEW_STATE, HISTORY_OLD_STATE, HISTORY_CHANGE_SOURCE.
defaultValue template Opcjonalnie.

Przykład

 {
  "name": "Sample AutoEvent Variable",
  "type": "aev",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "varType",
   "value": "CLASSES"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "defaultValue",
   "value": "MyDefault"
  }
  ]
 }

Ciąg stały

Typ kodu

c

Parametry

Klucz Typ
value template

Przykład

 {
  "name": "Sample Constant String",
  "type": "c",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "value",
   "value": "MyString"
  }
  ]
 }

Numer wersji kontenera

Typ kodu

ctv

Parametry

Nie dotyczy

Przykład

 {
  "name": "Sample Container Version Number",
  "type": "ctv"
 }

Zdarzenie niestandardowe

Typ kodu

Parametry

Nie dotyczy

Przykład

 {
  "name": "Custom Event Name",
  "type": "e"
 }

Niestandardowy kod JavaScript

Typ kodu

jsm

Parametry

Klucz Typ
javascript template

Przykład

 {
  "name": "Sample Custom Javascript",
  "type": "jsm",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "javascript",
   "value": "function() {\n return \"Hello World\";\n}"
  }
  ]
 }

Zmienna warstwy danych

Typ kodu

v

Parametry

Klucz Typ Uwagi
name template Nazwa zmiennej warstwy danych.
defaultValue template
dataLayerVersion integer 1 lub 2.

Przykład

 {
  "name": "Sample Data Layer Variable",
  "type": "v",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "name",
   "value": "DL Variable Name"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "defaultValue",
   "value": "DEFAULT"
  },
  {
   "type": "integer",
   "key": "dataLayerVersion",
   "value": "2"
  }
  ]
 }

Tryb debugowania

Typ kodu

dbg

Parametry

Nie dotyczy

Przykład

 {
  "name": "Sample Debug Mode Variable",
  "type": "dbg"
 }

Element DOM

Typ kodu

d

Parametry

Klucz Typ Uwagi
elementId template
attributeName template Opcjonalnie.

Przykład

 {
  "name": "Sample DOM Element Variable",
  "type": "d",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "elementId",
   "value": "MyElementId"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "attributeName",
   "value": "MyAttributeName"
  }
  ]
 }

Strona odsyłająca HTTP

Typ kodu

f

Parametry

Klucz Typ Uwagi
component template Jedno z tych: URL, PROTOCOL, HOST, PORT, PATH, QUERY, FRAGMENT.
stripWww boolean Dla komponentu = HOST
queryKey template Dla komponentu = QUERY

Przykład

 {
  "name": "Sample HTTP Referrer Variable",
  "type": "f",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "component",
   "value": "URL"
  }
  ]
 }

Zmienna JavaScript

Typ kodu

j

Parametry

Klucz Typ Uwagi
name template Nazwa zmiennej globalnej.

Przykład

 {
  "name": "Sample Javascript Variable",
  "type": "j",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "name",
   "value": "MyGlobalVarName"
  }
  ]
 }

Tabela przeglądowa

Typ kodu

smm

Parametry

Klucz Typ Uwagi
input template Wartość używana do wyszukiwania powinna być odniesieniem do zmiennej.
map list Lista map, każda zawierająca 1 parę [key, value].
map[].key template
map[].value template
defaultValue template Opcjonalnie.

Przykład

 {
  "name": "Sample Lookup Table Variable",
  "type": "smm",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "input",
   "value": "{{event}}"
  },
  {
   "type": "list",
   "key": "map",
   "list": [
   {
    "type": "map",
    "map": [
    {
     "type": "template",
     "key": "key",
     "value": "EventEqualsThis"
    },
    {
     "type": "template",
     "key": "value",
     "value": "ThenSetToThis"
    }
    ]
   }
   ]
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "defaultValue",
   "value": "MyDefaultValue"
  }
  ]
 }

Losowa liczba

Typ kodu

r

Parametry

Nie dotyczy

Przykład

 {
  "name": "Sample Random Number Variable",
  "type": "r"
 }

Adres URL

Typ kodu

u

Parametry

Klucz Typ Uwagi
component template Jedno z tych: URL, PROTOCOL, HOST, PORT, PATH, QUERY, FRAGMENT.
customUrlSource template Opcjonalnie.
stripWww boolean Dla komponentu = HOST.
queryKey template Dla komponentu = QUERY.

Przykład

 {
  "name": "Sample URL Variable",
  "type": "u",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "component",
   "value": "URL"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "customUrlSource",
   "value": "{{element}}"
  }
  ]
 }