Interfejs API Menedżera tagów – odniesienie do słownika zmiennej

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

W tym dokumencie opisano właściwości, które można ustawić w zmiennych Menedżera tagów Google.

Wprowadzenie

Każda zmienna Menedżera tagów Google zawiera kod type do identyfikowania tej zmiennej. Oprócz tego większość zmiennych ma parametry (keytype), które można ustawić w obiekcie „obiektu parametru” podczas tworzenia lub aktualizowania zmiennej. Więcej informacji o ustawianiu tych parametrów za pomocą obiektu parametrów znajdziesz w dokumentacji parametrów.

Pozostała część tego dokumentu zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich obsługiwanych zmiennych.

Własne pliki cookie

Typ kodu

k

Parametry

Klucz Typ Uwagi
name template Nazwa pliku cookie.

Przykład

 {
  "name": "Sample First Party Cookie Variable",
  "type": "k",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "name",
   "value": "myCookieName"
  }
  ]
 }

Zmienna zdarzenia automatycznego

Typ kodu

aev

Parametry

Klucz Typ Uwagi
varType template Jeden z następujących: ELEMENT,CLASSES, ID, TARGET, TEXT, URL, HISTORY_NEW_URL_FRAGMENT, HISTORY_OLD_URL_FRAGMENT, HISTORY_NEW_STATE, HISTORY_OLD_STATE, HISTORY_CHANGE_SOURCE.
defaultValue template Opcjonalne.

Przykład

 {
  "name": "Sample AutoEvent Variable",
  "type": "aev",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "varType",
   "value": "CLASSES"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "defaultValue",
   "value": "MyDefault"
  }
  ]
 }

Ciąg stały

Typ kodu

c

Parametry

Klucz Typ
value template

Przykład

 {
  "name": "Sample Constant String",
  "type": "c",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "value",
   "value": "MyString"
  }
  ]
 }

Numer wersji kontenera

Typ kodu

ctv

Parametry

Przykład

 {
  "name": "Sample Container Version Number",
  "type": "ctv"
 }

Zdarzenie niestandardowe

Typ kodu

Parametry

Przykład

 {
  "name": "Custom Event Name",
  "type": "e"
 }

Niestandardowy kod JavaScript

Typ kodu

jsm

Parametry

Klucz Typ
javascript template

Przykład

 {
  "name": "Sample Custom Javascript",
  "type": "jsm",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "javascript",
   "value": "function() {\n return \"Hello World\";\n}"
  }
  ]
 }

Zmienna warstwy danych

Typ kodu

v

Parametry

Klucz Typ Uwagi
name template Nazwa zmiennej warstwy danych.
defaultValue template
dataLayerVersion integer 1 lub 2.

Przykład

 {
  "name": "Sample Data Layer Variable",
  "type": "v",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "name",
   "value": "DL Variable Name"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "defaultValue",
   "value": "DEFAULT"
  },
  {
   "type": "integer",
   "key": "dataLayerVersion",
   "value": "2"
  }
  ]
 }

Tryb debugowania

Typ kodu

dbg

Parametry

Przykład

 {
  "name": "Sample Debug Mode Variable",
  "type": "dbg"
 }

Element DOM

Typ kodu

d

Parametry

Klucz Typ Uwagi
elementId template
attributeName template Opcjonalne.

Przykład

 {
  "name": "Sample DOM Element Variable",
  "type": "d",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "elementId",
   "value": "MyElementId"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "attributeName",
   "value": "MyAttributeName"
  }
  ]
 }

Strona odsyłająca HTTP

Typ kodu

f

Parametry

Klucz Typ Uwagi
component template Jeden z tych: URL, PROTOCOL, HOST, PORT, PATH, QUERY, FRAGMENT.
stripWww boolean Dla komponentu = HOST
queryKey template Dla komponentu = QUERY

Przykład

 {
  "name": "Sample HTTP Referrer Variable",
  "type": "f",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "component",
   "value": "URL"
  }
  ]
 }

Zmienna JavaScript

Typ kodu

j

Parametry

Klucz Typ Uwagi
name template Nazwa zmiennej globalnej.

Przykład

 {
  "name": "Sample Javascript Variable",
  "type": "j",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "name",
   "value": "MyGlobalVarName"
  }
  ]
 }

Tabela przeglądowa

Typ kodu

smm

Parametry

Klucz Typ Uwagi
input template Wartość służąca do wyszukiwania powinna być odwołaniem do zmiennej.
map list Lista map, z których każda zawiera jedną parę [key, value].
map[].key template
map[].value template
defaultValue template Opcjonalne.

Przykład

 {
  "name": "Sample Lookup Table Variable",
  "type": "smm",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "input",
   "value": "{{event}}"
  },
  {
   "type": "list",
   "key": "map",
   "list": [
   {
    "type": "map",
    "map": [
    {
     "type": "template",
     "key": "key",
     "value": "EventEqualsThis"
    },
    {
     "type": "template",
     "key": "value",
     "value": "ThenSetToThis"
    }
    ]
   }
   ]
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "defaultValue",
   "value": "MyDefaultValue"
  }
  ]
 }

Losowa liczba

Typ kodu

r

Parametry

Przykład

 {
  "name": "Sample Random Number Variable",
  "type": "r"
 }

Adres URL

Typ kodu

u

Parametry

Klucz Typ Uwagi
component template Jeden z tych: URL, PROTOCOL, HOST, PORT, PATH, QUERY, FRAGMENT.
customUrlSource template Opcjonalne.
stripWww boolean Dla komponentu = HOST.
queryKey template Dla komponentu = QUERY.

Przykład

 {
  "name": "Sample URL Variable",
  "type": "u",
  "parameter": [
  {
   "type": "template",
   "key": "component",
   "value": "URL"
  },
  {
   "type": "template",
   "key": "customUrlSource",
   "value": "{{element}}"
  }
  ]
 }