Sự kiện

Thẻ được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng đo lường các trang web và ứng dụng di động của mình để gửi dữ liệu khi một loại sự kiện nào đó xảy ra. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin về loại sự kiện và các thông số mô tả thông tin về sự kiện.

Sự kiện là gì?

Sự kiện là khi một người dùng tương tác với một thành phần trên trang web của bạn. Những sự kiện này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

 • Tải trang web
 • Số lượt nhấp vào đường liên kết
 • Lượt gửi biểu mẫu
 • Lượt phát video
 • Giao dịch mua
 • Gói thuê bao
 • Số lượt cài đặt ứng dụng

Thông số là gì?

Thông số là dữ liệu liên kết với một sự kiện. Ví dụ về tham số bao gồm:

 • Giá trị mặt hàng
 • Mã phiếu giảm giá
 • Phương thức đăng nhập
 • Mã giao dịch
 • Đơn vị tiền tệ

Sự kiện và thông số có thể cho bạn biết nhiều thông tin về lựa chọn ưu tiên của khách hàng, đồng thời giúp bạn trả lời các câu hỏi như: Những trang sản phẩm nào nhận được nhiều lượt xem nhất? Nút nào được nhấp thường xuyên hơn? Những chiến dịch nào dẫn đến giao dịch mua hoặc gói thuê bao?

Lệnh event

Lệnh event (dùng với thẻ Google) sẽ gửi dữ liệu sự kiện đến các sản phẩm quảng cáo và đo lường của Google. Sau đây là nguyên mẫu của lệnh event:

gtag('event', '<type>', {<parameters>});

<type> là loại sự kiện, chẳng hạn như tên sự kiện Google Analytics 4. <parameters> là đối tượng của các cặp tên/giá trị chứa dữ liệu mô tả sự kiện.

Sự kiện trong Trình quản lý thẻ

Các sự kiện trong Trình quản lý thẻ được định cấu hình dựa trên loại thẻ đang được sử dụng. Ví dụ:

 • Lượt chuyển đổi cho Google Ads được gửi bằng thẻ Theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads.
 • Các sự kiện trong Google Analytics 4 được định cấu hình thông qua thẻ Google Analytics: Sự kiện GA4.
 • Sự kiện cho thẻ Universal Analytics được định cấu hình trong thẻ Google Analytics: Universal Analytics thông qua tùy chọn cài đặt Loại theo dõi.
 • Các sự kiện Floodlight được định cấu hình bằng thẻ Bộ đếm Floodlight hoặc thẻ Bán hàng Floodlight.

Trình quản lý thẻ sử dụng điều kiện kích hoạt để chỉ định những sự kiện cần theo dõi và theo dõi trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn để sự kiện đó xảy ra. Khi sự kiện xảy ra, thẻ sẽ kích hoạt và gửi dữ liệu đến sản phẩm được chỉ định.

Lượt chuyển đổi Google Ads đo lường hoạt động sau khi người dùng tương tác với quảng cáo. Những lượt chuyển đổi này có thể đại diện cho các sự kiện dẫn đến những việc như gói thuê bao mới, giao dịch mua hoặc lượt tải ứng dụng xuống. Trước khi bắt đầu sử dụng thẻ này, bạn nên tìm hiểu thêm về cách hoạt động của tính năng này trong trung tâm trợ giúp Google Ads.

Để thiết lập thẻ chuyển đổi Google Ads, bạn cần phải nhập Mã chuyển đổi và Nhãn chuyển đổi Google Ads (bắt buộc) và các thuộc tính Giá trị chuyển đổi, Mã đơn vị tiền tệ và/hoặc Mã giao dịch (không bắt buộc).

gtag.js

Đối với việc triển khai thẻ Google, các sự kiện sẽ được gửi bằng gtag('event', 'conversion'...). Ví dụ:

 gtag('event', 'conversion', {
  'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD',
  'transaction_id': '12345',
 });

Trình quản lý thẻ

 1. Trong Trình quản lý thẻ, hãy tạo thẻ Google Ads mới. Trên màn hình chính, hãy chọn Thẻ mới > Cấu hình thẻ > Theo dõi lượt chuyển đổi trên Google Ads.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn để thu thập các giá trị mà bạn sẽ sử dụng để hoàn tất quá trình thiết lập thẻ:
  • Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào trình đơn Công cụ và cài đặt (biểu tượng cài đặt và công cụ).
  • Chọn Đo lường: Lượt chuyển đổi, thao tác này sẽ mở ra bảng Hành động chuyển đổi.
  • Chọn tên của lượt chuyển đổi mà bạn muốn sử dụng trong cột Hành động chuyển đổi.
  • Mở rộng thẻ cho mục Thiết lập thẻ để xem thông tin chi tiết về thẻ.
  • Chọn Sử dụng Trình quản lý thẻ của Google.
  • Sao chép Mã chuyển đổiNhãn chuyển đổi.
 3. Trong Trình quản lý thẻ, hãy thêm các giá trị Mã chuyển đổiNhãn chuyển đổi bắt buộc mà bạn nhận được trong bước 2 vào các trường tương ứng. Bạn có thể tuỳ ý thêm Giá trị chuyển đổi, Mã giao dịchMã đơn vị tiền tệ. Hãy nhớ sử dụng biến Trình quản lý thẻ cho các giá trị của trường này nếu có. (Ví dụ: hầu hết các trường hợp sẽ sử dụng biến cho Mã giao dịch.)

 4. Chọn một hoặc nhiều điều kiện kích hoạt trong mục Kích hoạt để xác định thời điểm thẻ sẽ kích hoạt.

 5. Nhấp vào Lưu để hoàn tất quy trình thiết lập thẻ.

 6. Xem trước các thay đổi rồi publish khi đã sẵn sàng.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập lượt chuyển đổi trên Google Ads.

Sự kiện trong Google Analytics 4

Trong các tài sản Google Analytics 4, mỗi hành động có thể đo lường của người dùng đều được coi là một sự kiện. Các sự kiện có thể là tải trang, nhấp vào đường liên kết, hoàn thành biểu mẫu, thêm một mặt hàng vào giỏ hàng, thanh toán, cuộn trang, lượt xem video, lượt cài đặt ứng dụng, v.v. Sự kiện trong Google Analytics 4 hỗ trợ các thông số tuỳ chỉnh và thuộc tính người dùng, nên Google Analytics 4 rất linh hoạt trong cách đo lường hoạt động.

Có 4 loại sự kiện chính được thể hiện trong nền tảng thẻ của Google. Các thuộc tính này có thể khác nhau tuỳ theo sản phẩm, nhưng thường có thể phân loại các thuộc tính này như sau:

 • Sự kiện được thu thập tự động là những sự kiện được gửi từ thẻ gtag.js hoặc thẻ Trình quản lý thẻ mà không có khả năng đo lường bổ sung. Sau đây là ví dụ phổ biến về các sự kiện được thu thập tự động: ad_click, page_viewvideo_progress. Tìm hiểu thêm.

 • Sự kiện đo lường nâng cao là những sự kiện được gửi từ thẻ gtag.js hoặc thẻ Trình quản lý thẻ khi bạn bật các sự kiện đó trong Google Analytics. Sau đây là một số ví dụ phổ biến về các sự kiện đo lường nâng cao scroll, clickfile_download. Tìm hiểu thêm.

 • Sự kiện được đề xuất là dành cho những tình huống đo lường phổ biến cần có thêm bối cảnh thì mới có ý nghĩa. Các ví dụ phổ biến về các sự kiện được đề xuất bao gồm login, purchasesearch. Vì cần có thêm ngữ cảnh nên chúng không được gửi tự động. Tìm hiểu thêm.

 • Sự kiện tuỳ chỉnh là những sự kiện do bạn xác định. Những sự kiện này không phải là sự kiện được tự động thu thập hoặc đề xuất. Trong thực tế, bạn nên cố gắng sử dụng các sự kiện được thu thập tự động hoặc sự kiện được đề xuất bất cứ khi nào có thể, đồng thời chỉ sử dụng các loại sự kiện tuỳ chỉnh khi các loại trước đó không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Tìm hiểu thêm.

Để tìm hiểu cách thiết lập một sự kiện cho gtag.js hoặc Trình quản lý thẻ của Google, hãy xem bài viết Thiết lập sự kiện.

Sự kiện Universal Analytics

Các sự kiện Universal Analytics sẽ dựa trên mô hình sự kiện/danh mục/nhãn/giá trị cũ.

gtag.js

Sử dụng lệnh gtag('event') với cú pháp sau:

gtag('event', <action>, {
 'event_category': <category>,
 'event_label': <label>,
 'value': <value>
});

Lệnh sau đây sẽ gửi một sự kiện có hành động là 'Downloads', danh mục 'MP3' và nhãn "Debussy – Clair de lune":

gtag('event', 'Downloads', {
 'event_category' : 'MP3',
 'event_label' : 'Debussy - Clair de lune'
});

Nếu <category> hoặc <label> bị bỏ qua, các giá trị này sẽ được đặt thành giá trị mặc định là (not set).

Trình quản lý thẻ

Để gửi một sự kiện Universal Analytics trong Trình quản lý thẻ của Google, bạn cần có 2 thành phần:

 1. Google Analytics: Thẻ Universal Analytics
 2. Điều kiện kích hoạt sẽ khiến thẻ kích hoạt.

Để tìm hiểu thêm, hãy đọc tài liệu trong trung tâm trợ giúp thẻ Universal Analytics.

Thông tin về sự kiện Universal Analytics có cấu trúc như sau:

Tên Loại Giá trị mặc định Nội dung mô tả
<action> string Giá trị sẽ xuất hiện dưới dạng hành động của sự kiện trong báo cáo Sự kiện Google Analytics.
<category> string "(chưa đặt)" Danh mục của sự kiện.
<nhãn> string "(chưa đặt)" Nhãn của sự kiện.
<value> number Số nguyên không âm sẽ xuất hiện dưới dạng giá trị thông số.

Hãy đọc bản phân tích các tham số Sự kiện Google Analytics để biết thêm thông tin về cách Google Analytics diễn giải cấu trúc của sự kiện.

Hoạt động Floodlight

"Hoạt động Floodlight" là các sự kiện chính tương ứng với các sự kiện cụ thể mà bạn muốn đo lường, chẳng hạn như hoàn tất giao dịch mua hàng hoặc lượt truy cập vào một trang web. Khi người dùng thực hiện hành động sau khi nhìn thấy một trong các quảng cáo của bạn, hành động đó được gọi là sự kiện chính. Tìm hiểu thêm.

gtag.js

Các hoạt động Floodlight được gửi từ thẻ Google thông qua gtag('event','conversion'). Bạn nên đặt mã này sau khi xác định hàm gtag(), tốt nhất là trong phần <head> để có hiệu suất tối ưu.

Các trường dữ liệu được gửi dưới dạng một chuỗi tham số trong thuộc tính send_to. Các trường sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại thẻ, phương thức đếm và các dữ liệu khác mà bạn truyền vào thẻ.

Dưới đây là ví dụ về một hoạt động chuyển đổi Floodlight:

 gtag('event', 'conversion', {
  'allow_custom_scripts': true,
  'u1': '[variable]', // custom Floodlight variable
  'send_to': 'DC-[floodlightConfigID]/[activityGroupTagString]/[activityTagString]+[countingMethod]'
 });

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thẻ Google với hoạt động Floodlight.

Trình quản lý thẻ

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để thiết lập hoạt động Floodlight. Hãy đọc tài liệu trong trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.