Street View Publish API

Xuất bản ảnh 360 độ lên Google Maps, cùng với siêu dữ liệu về vị trí, hướng và khả năng kết nối. Ứng dụng có thể cung cấp một giao diện để định vị, kết nối và tải hình ảnh do người dùng tạo trong Chế độ xem đường phố lên.

Dịch vụ: streetviewpublish.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://streetviewpublish.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.photo

Phương thức
create POST /v1/photo
Sau khi khách hàng tải xong ảnh lên cùng với UploadRef được trả về, CreatePhoto sẽ xuất bản Photo đã tải lên Chế độ xem đường phố trên Google Maps.
delete DELETE /v1/photo/{photoId}
Xoá Photo và siêu dữ liệu của Photo đó.
get GET /v1/photo/{photoId}
Lấy siêu dữ liệu của Photo chỉ định.
startUpload POST /v1/photo:startUpload
Tạo một phiên tải lên để bắt đầu tải các byte ảnh lên.
update PUT /v1/photo/{photo.photoId.id}
Cập nhật siêu dữ liệu của Photo, chẳng hạn như tư thế, mối liên kết với địa điểm, mối kết nối, v.v.

Tài nguyên REST: v1.photoSequence

Phương thức
create POST /v1/photoSequence
Sau khi ứng dụng khách hoàn tất việc tải PhotoSequence lên bằng UploadRef được trả về, CreatePhotoSequence sẽ trích xuất một chuỗi ảnh 360 độ từ một video hoặc Siêu dữ liệu thiết bị có thể mở rộng (XDM, http://www.xdm.org/) để xuất bản lên Chế độ xem đường phố trên Google Maps.
delete DELETE /v1/photoSequence/{sequenceId}
Xoá PhotoSequence và siêu dữ liệu của PhotoSequence đó.
get GET /v1/photoSequence/{sequenceId}
Lấy siêu dữ liệu của PhotoSequence đã chỉ định thông qua giao diện Operation.
startUpload POST /v1/photoSequence:startUpload
Tạo một phiên tải lên để bắt đầu tải dữ liệu về chuỗi ảnh lên.

Tài nguyên REST: v1.photoSequences

Phương thức
list GET /v1/photoSequences
Liệt kê tất cả PhotoSequences thuộc về người dùng theo thứ tự dấu thời gian CreatePhotosSequence giảm dần.

Tài nguyên REST: v1.photos

Phương thức
batchDelete POST /v1/photos:batchDelete
Xoá danh sách Photos và siêu dữ liệu của chúng.
batchGet GET /v1/photos:batchGet
Lấy siêu dữ liệu của lô Photo đã chỉ định.
batchUpdate POST /v1/photos:batchUpdate
Cập nhật siêu dữ liệu của Photos, chẳng hạn như tư thế, mối liên kết với địa điểm, mối kết nối, v.v.
list GET /v1/photos
Liệt kê tất cả Photos thuộc về người dùng.