התקנה של ספריות לקוח

ה-Google Street View Publish API מבוסס על HTTP ועל JSON, כך שכל לקוח HTTP סטנדרטי יכול לשלוח בקשות לממשק ולנתח את התשובות.

עם זאת, ספריות הלקוח של Google API מציעות שילוב טוב יותר של שפה, אבטחה משופרת ותמיכה בביצוע קריאות המחייבות הרשאת משתמש. ספריות הלקוח זמינות במספר שפות תכנות. השימוש בהן מאפשר למנוע את הצורך להגדיר בקשות HTTP ולנתח את התשובות באופן ידני.

כדי להתחיל, בחרו את שפת התכנות שבה אתם משתמשים לצורכי פיתוח. אנחנו עדיין מוסיפים עוד שפות.

Python

ההוראות ליצירת אינדקס חבילות ב-Python זמינות בכתובת gapic-google-maps-streetview_publish.

אחרי שמתקינים את המודול הזה, אפשר לבדוק אותו בעזרת הקוד הבא כדי להעלות תמונה.

from google.streetview.publish_v1.proto import resources_pb2
from google.streetview.publish_v1 import street_view_publish_service_client as client
from oauth2client.client import OAuth2WebServerFlow
from oauth2client.file import Storage
from oauth2client.tools import run_flow
import google.oauth2.credentials
import requests
import time

def get_access_token():
 client_id = 'Your client ID'
 client_secret = 'Your client secret'
 flow = OAuth2WebServerFlow(client_id=client_id,
               client_secret=client_secret,
               scope='https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish',
               redirect_uri='http://example.com/auth_return')
 storage = Storage('creds.data')
 # Open a web browser to ask the user for credentials.
 credentials = run_flow(flow, storage)
 assert credentials.access_token is not None
 return credentials.access_token

token = get_access_token()
credentials = google.oauth2.credentials.Credentials(token)

# Create a client and request an Upload URL.
streetview_client = client.StreetViewPublishServiceClient(credentials=credentials)
upload_ref = streetview_client.start_upload()
print("Created upload URL: " + str(upload_ref))

# Upload the photo bytes to the Upload URL.
with open("/path/to/your/file.jpg", "rb") as f:
 print("Uploading file: " + f.name)
 raw_data = f.read()
 headers = {
   "Authorization": "Bearer " + token,
   "Content-Type": "image/jpeg",
   "X-Goog-Upload-Protocol": "raw",
   "X-Goog-Upload-Content-Length": str(len(raw_data)),
 }
 r = requests.post(upload_ref.upload_url, data=raw_data, headers=headers)
 print("Upload response: " + str(r))

# Upload the metadata of the photo.
photo = resources_pb2.Photo()
photo.upload_reference.upload_url = upload_ref.upload_url
photo.capture_time.seconds = int(time.time())
photo.pose.heading = 105.0
photo.pose.lat_lng_pair.latitude = 46.7512623
photo.pose.lat_lng_pair.longitude = -121.9376983
create_photo_response = streetview_client.create_photo(photo)
print("Create photo response: " + str(create_photo_response))

Java

ראו את ספריית Java ב-maven.

לאחר התקנת הספרייה הזו, אפשר לבדוק אותה באמצעות הקוד הבא כדי להעלות תמונה.

/*
 * This code sample shows how to upload a photo with the Street View Publish API.
 * View the complete project sample at
 * https://github.com/google/google-api-java-client-samples/tree/master/streetview-publish-cmdline-sample.
 *
 */
package com.google.api.services.samples.streetview.publish.cmdline;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.client.util.store.DataStoreFactory;
import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
import com.google.api.gax.core.FixedCredentialsProvider;
import com.google.auth.Credentials;
import com.google.geo.ugc.streetview.publish.v1.StreetViewPublishResources.Photo;
import com.google.geo.ugc.streetview.publish.v1.StreetViewPublishResources.Pose;
import com.google.geo.ugc.streetview.publish.v1.StreetViewPublishResources.UploadRef;
import com.google.geo.ugc.streetview.publish.v1.StreetViewPublishServiceGrpc;
import com.google.protobuf.Empty;
import com.google.protobuf.Timestamp;
import com.google.streetview.publish.v1.StreetViewPublishServiceClient;
import com.google.streetview.publish.v1.StreetViewPublishServiceSettings;
import com.google.type.LatLng;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URI;
import java.net.URL;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.apache.commons.httpclient.methods.ByteArrayRequestEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.entity.EntityBuilder;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;

public class StreetViewPublishSample {

 /**
  * Be sure to specify the name of your application. If the application name is {@code null} or
  * blank, the application will log a warning. Suggested format is "MyCompany-ProductName/1.0".
  */
 private static final String APPLICATION_NAME = "";

 /** Directory to store user credentials. */
 private static final java.io.File DATA_STORE_DIR =
   new java.io.File(System.getProperty("user.home"), ".store/streetview_publish_sample");

 /**
  * Global instance of the {@link DataStoreFactory}. The best practice is to make it a single
  * globally shared instance across your application.
  */
 private static FileDataStoreFactory dataStoreFactory;

 /** Global instance of the HTTP transport. */
 private static HttpTransport httpTransport;

 /** Global instance of the JSON factory. */
 private static final JsonFactory JSON_FACTORY = JacksonFactory.getDefaultInstance();

 private static Credential credential;

 /** Authorizes the installed application to access user's protected data. */
 private static Credential authorize() throws Exception {
  // load client secrets
  GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY,
    new InputStreamReader(StreetViewPublishSample.class.getResourceAsStream("/client_secrets.json")));
  if (clientSecrets.getDetails().getClientId().startsWith("Enter")
    || clientSecrets.getDetails().getClientSecret().startsWith("Enter ")) {
   System.out.println(
     "Enter Client ID and Secret from https://console.cloud.google.com/apis/credentials "
     + "into streetview-publish-cmdline-sample/src/main/resources/client_secrets.json");
   System.exit(1);
  }
  // set up authorization code flow
  GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
    httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets,
    Arrays.asList("https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish")
    ).setDataStoreFactory(
    dataStoreFactory).build();
  // authorize
  return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
 }

 public static void main(String[] args) {
  try {
   httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
   dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);

   // Authorize.
   credential = authorize();
   System.out.println("Access token: " + credential.getAccessToken());

   // Build a client to interact with the API.
   StreetViewPublishServiceSettings settings =
    StreetViewPublishServiceSettings.defaultBuilder()
     .setCredentialsProvider(FixedCredentialsProvider.create(new Credentials() {
       public String getAuthenticationType() {
        return "OAuth2";
       }
       public Map<String, List<String>> getRequestMetadata(URI uri) throws IOException {
        Map<String, List<String>> map = new HashMap<String, List<String>>();
        List<String> list = new ArrayList<String>();
        list.add("Bearer " + credential.getAccessToken());
        map.put("Authorization", list);
        return map;
       }
       public boolean hasRequestMetadata() { return true; }
       public boolean hasRequestMetadataOnly() { return true; }
       public void refresh() throws IOException { }
     }))
     .build();
   StreetViewPublishServiceClient client = StreetViewPublishServiceClient.create(settings);

   // Request upload url.
   UploadRef uploadRef = client.startUploadCallable().futureCall(Empty.newBuilder().build()).get();
   System.out.println("Requested upload url: " + uploadRef);

   // Upload photo bytes.
   HttpPost request = new HttpPost(uploadRef.getUploadUrl());
   request.addHeader("Authorization", "Bearer " + credential.getAccessToken());
   request.addHeader("Content-Type", "image/jpeg");
   request.addHeader("x-Goog-Upload-protocol", "raw");
   URL url = StreetViewPublishSample.class.getResource("/sample.jpg");
   Path path = Paths.get(url.toURI());
   byte[] data = Files.readAllBytes(path);
   request.addHeader("X-Goog-Upload-Content-Length", String.valueOf(data.length));
   request.setEntity(EntityBuilder.create().setBinary(data).build());

   HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
   HttpResponse response = httpClient.execute(request);
   System.out.println("Http response: " + response);

   // Upload photo metadata.
   Photo photo = client.createPhoto(Photo.newBuilder()
     .setUploadReference(uploadRef)
     .setCaptureTime(Timestamp.newBuilder().setSeconds(System.currentTimeMillis() / 1000))
     .setPose(Pose.newBuilder()
      .setHeading(105d)
      .setLatLngPair(LatLng.newBuilder()
       .setLatitude(46.7512623d)
       .setLongitude(-121.9376983d)
       .build())
      .build()
      )
     .build());

   System.out.println("Uploaded photo metadata: " + photo);
   return;
  } catch (IOException e) {
   System.err.println(e.getMessage());
  } catch (Throwable t) {
   t.printStackTrace();
  }
  System.exit(1);
 }

}

NodeJs

תוכלו למצוא הוראות להתקנת NPM בכתובת streetview-publish-client-libraries-v1.

Go

ניתן לעיין בהוראות ההתקנה של Go בכתובת cloud.google.com/go/streetview/publish/apiv1/publishpb.