Lưu trữ ứng dụng web hướng nội dung

Việc lưu trữ một ứng dụng web dựa trên nội dung phụ thuộc vào nhiều thành phần, mỗi thành phần đều phải được cân nhắc để chọn ra những tuỳ chọn đáp ứng tốt nhất mục tiêu của ứng dụng. Chọn cơ sở hạ tầng lưu trữ tốt nhất, tối ưu hoá ứng dụng để đạt hiệu suất hiệu quả và thích ứng cũng như quản lý việc phân phối nội dung cho nhiều người dùng là những khía cạnh thiết yếu cần cân nhắc. Các chiến lược lưu trữ khác nhau thường được dùng cho các ứng dụng web động so với các chiến lược dùng cho nội dung tĩnh trong khi vẫn tuân thủ các quy định liên quan cho mọi loại ứng dụng web dựa trên nội dung.

Trước tiên, hãy cân nhắc công nghệ triển khai phù hợp nhất với trường hợp sử dụng của bạn.