Google Sheets API

Đọc và ghi Google Trang tính.

Dịch vụ: sheet.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://sheets.googleapis.com

Tài nguyên REST: v4.spreadsheets

Phương thức
batchUpdate POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}:batchUpdate
Áp dụng một hoặc nhiều nội dung cập nhật cho bảng tính.
create POST /v4/spreadsheets
Tạo bảng tính, trả về bảng tính mới tạo.
get GET /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}
Trả về bảng tính theo mã nhận dạng cho sẵn.
getByDataFilter POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}:getByDataFilter
Trả về bảng tính theo mã nhận dạng cho sẵn.

Tài nguyên REST: v4.spreadsheets.developerMetadata

Phương thức
get GET /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/developerMetadata/{metadataId}
Trả về siêu dữ liệu nhà phát triển có mã nhận dạng đã chỉ định.
search POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/developerMetadata:search
Trả về tất cả siêu dữ liệu dành cho nhà phát triển khớp với DataFilter đã chỉ định.

Tài nguyên REST: v4.spreadsheets.sheets

Phương thức
copyTo POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/sheets/{sheetId}:copyTo
Sao chép một trang tính từ một bảng tính sang một bảng tính khác.

Tài nguyên REST: v4.spreadsheets.values

Phương thức
append POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values/{range}:append
Thêm các giá trị vào bảng tính.
batchClear POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchClear
Xoá một hoặc nhiều dải giá trị khỏi bảng tính.
batchClearByDataFilter POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchClearByDataFilter
Xoá một hoặc nhiều dải giá trị khỏi bảng tính.
batchGet GET /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchGet
Trả về một hoặc nhiều dải giá trị từ một bảng tính.
batchGetByDataFilter POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchGetByDataFilter
Trả về một hoặc nhiều dải giá trị khớp với bộ lọc dữ liệu được chỉ định.
batchUpdate POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchUpdate
Đặt giá trị trong một hoặc nhiều dải ô của bảng tính.
batchUpdateByDataFilter POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchUpdateByDataFilter
Đặt giá trị trong một hoặc nhiều dải ô của bảng tính.
clear POST /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values/{range}:clear
Xoá giá trị khỏi bảng tính.
get GET /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values/{range}
Trả về một dải giá trị từ một bảng tính.
update PUT /v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values/{range}
Đặt các giá trị trong một dải ô của bảng tính.