DateTimeRenderOption

กําหนดวิธีแสดงผลวันที่ในเอาต์พุต

Enum
SERIAL_NUMBER ระบุช่องวันที่ เวลา วันที่ และระยะเวลาเป็น 2 เท่าของรูปแบบ "หมายเลขซีเรียล" ตามความนิยมของ Lotus 1-2-3 ส่วนจํานวนเต็มของค่า (ทศนิยมของทศนิยม) จะนับจํานวนวันตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 1899 เศษส่วนของ (ทศนิยม) จะนับเวลาเป็นเศษส่วนของวัน เช่น วันที่ 1 มกราคม 1900 ตอนเที่ยงจะเป็น 2.5, 2 เพราะเป็นเวลา 2 วันหลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899 และ .5 เพราะเที่ยงวันคือครึ่งวัน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1900 เวลา 15:00 น.จะเป็น 33.625 โดยจะถือว่าปี 1900 นั้นไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน
FORMATTED_STRING กําหนดให้ช่องวันที่ เวลา วันที่และเวลา และเอาต์พุตเป็นสตริงในรูปแบบตัวเลขที่ระบุ (ขึ้นอยู่กับภาษาในสเปรดชีต)