Phương thức: urlNotutions.publish

Thông báo rằng một URL đã được cập nhật hoặc bị xóa.

Yêu cầu HTTP

POST https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish

URL sử dụng cú pháp chú thích Google API HTTP.

Nội dung yêu cầu

Phần nội dung yêu cầu chứa một phiên bản của UrlNotificationUrlNotification.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Đầu ra cho urlNotutions.publish

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "urlNotificationMetadata": {
    object(UrlNotificationMetadata)
  }
}
Trường
urlNotificationMetadata

object(UrlNotificationMetadata)

Mô tả về các sự kiện thông báo đã nhận được cho URL này.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

Hãy làm thử!

Gửi phản hồi về...