UrlNotificationMetadata

Phần tóm tắt về các thông báo API lập chỉ mục đã nhận được gần đây, cho một URL nhất định.

Biểu diễn dưới dạng JSON

{
  "url": string,
  "latestUpdate": {
    object(UrlNotification)
  },
  "latestRemove": {
    object(UrlNotification)
  }
}
Trường
url

string

URL mà siêu dữ liệu này tham chiếu.

latestUpdate

object(UrlNotification)

Thông báo mới nhất nhận được có loại URL_UPDATED.

latestRemove

object(UrlNotification)

Thông báo mới nhất nhận được có loại URL_REMOVED.