Method: threatMatches.find

ค้นหารายการภัยคุกคามที่ตรงกับรายการ Google Safe Browsing

คำขอ HTTP

POST https://safebrowsing.googleapis.com/v4/threatMatches:find

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "client": {
  object (ClientInfo)
 },
 "threatInfo": {
  object (ThreatInfo)
 }
}
ช่อง
client

object (ClientInfo)

ข้อมูลเมตาของไคลเอ็นต์

threatInfo

object (ThreatInfo)

รายการและข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเพื่อหารายการที่ตรงกัน

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "matches": [
  {
   object (ThreatMatch)
  }
 ]
}
ช่อง
matches[]

object (ThreatMatch)

รายการภัยคุกคามตรงกัน