ClientInfo

ข้อมูลเมตาของไคลเอ็นต์ที่เชื่อมโยงกับคำขอ API ของ Google Safe Browsing

การแสดง JSON
{
  "clientId": string,
  "clientVersion": string
}
ช่อง
clientId

string

รหัสไคลเอ็นต์ที่ (หวังว่า) จะระบุการใช้งาน Safe Browsing API ของไคลเอ็นต์โดยไม่ซ้ำกัน

clientVersion

string

เวอร์ชันของการติดตั้งใช้งานไคลเอ็นต์