Method: threatLists.list

แสดงรายการภัยคุกคามของ Google Safe Browsing ที่ดาวน์โหลดได้

คำขอ HTTP

GET https://safebrowsing.googleapis.com/v4/threatLists

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "threatLists": [
  {
   object (ThreatListDescriptor)
  }
 ]
}
ช่อง
threatLists[]

object (ThreatListDescriptor)

รายการที่ลูกค้าดาวน์โหลดได้

ThreatListDescriptor

อธิบายรายการภัยคุกคามแต่ละรายการ ซึ่งแต่ละรายการจะมีพารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ ประเภทของภัยคุกคาม ประเภทแพลตฟอร์มที่ภัยคุกคามนี้กำหนดเป้าหมาย และประเภทของข้อมูลในรายการ

การแสดง JSON
{
 "threatType": enum (ThreatType),
 "platformType": enum (PlatformType),
 "threatEntryType": enum (ThreatEntryType)
}
ช่อง
threatType

enum (ThreatType)

ประเภทของภัยคุกคามที่เกิดจากข้อมูลในรายการ

platformType

enum (PlatformType)

ประเภทแพลตฟอร์มที่กำหนดเป้าหมายตามรายการในรายการ

threatEntryType

enum (ThreatEntryType)

ประเภทรายการที่มีอยู่ในรายการ