Method: people.deleteContact

یک مخاطب را حذف کنید هر گونه داده غیر تماسی حذف نخواهد شد.

درخواست های جهش برای همان کاربر باید به صورت متوالی ارسال شوند تا از افزایش تاخیر و خرابی جلوگیری شود.

درخواست HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=people/*}:deleteContact

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
resourceName

string

ضروری. نام منبع مخاطب برای حذف.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.