REST Resource: people.connections

Tài nguyên: Person

Thông tin về một người được hợp nhất từ nhiều nguồn dữ liệu, chẳng hạn như danh bạ và dữ liệu hồ sơ của người dùng đã xác thực.

Hầu hết các trường có thể chứa nhiều mục. Các mục trong một trường không có thứ tự được đảm bảo, nhưng mỗi trường không trống được đảm bảo có đúng một trường với metadata.primary được đặt thành đúng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "resourceName": string,
 "etag": string,
 "metadata": {
  object (PersonMetadata)
 },
 "addresses": [
  {
   object (Address)
  }
 ],
 "ageRange": enum (AgeRange),
 "ageRanges": [
  {
   object (AgeRangeType)
  }
 ],
 "biographies": [
  {
   object (Biography)
  }
 ],
 "birthdays": [
  {
   object (Birthday)
  }
 ],
 "braggingRights": [
  {
   object (BraggingRights)
  }
 ],
 "calendarUrls": [
  {
   object (CalendarUrl)
  }
 ],
 "clientData": [
  {
   object (ClientData)
  }
 ],
 "coverPhotos": [
  {
   object (CoverPhoto)
  }
 ],
 "emailAddresses": [
  {
   object (EmailAddress)
  }
 ],
 "events": [
  {
   object (Event)
  }
 ],
 "externalIds": [
  {
   object (ExternalId)
  }
 ],
 "fileAses": [
  {
   object (FileAs)
  }
 ],
 "genders": [
  {
   object (Gender)
  }
 ],
 "imClients": [
  {
   object (ImClient)
  }
 ],
 "interests": [
  {
   object (Interest)
  }
 ],
 "locales": [
  {
   object (Locale)
  }
 ],
 "locations": [
  {
   object (Location)
  }
 ],
 "memberships": [
  {
   object (Membership)
  }
 ],
 "miscKeywords": [
  {
   object (MiscKeyword)
  }
 ],
 "names": [
  {
   object (Name)
  }
 ],
 "nicknames": [
  {
   object (Nickname)
  }
 ],
 "occupations": [
  {
   object (Occupation)
  }
 ],
 "organizations": [
  {
   object (Organization)
  }
 ],
 "phoneNumbers": [
  {
   object (PhoneNumber)
  }
 ],
 "photos": [
  {
   object (Photo)
  }
 ],
 "relations": [
  {
   object (Relation)
  }
 ],
 "relationshipInterests": [
  {
   object (RelationshipInterest)
  }
 ],
 "relationshipStatuses": [
  {
   object (RelationshipStatus)
  }
 ],
 "residences": [
  {
   object (Residence)
  }
 ],
 "sipAddresses": [
  {
   object (SipAddress)
  }
 ],
 "skills": [
  {
   object (Skill)
  }
 ],
 "taglines": [
  {
   object (Tagline)
  }
 ],
 "urls": [
  {
   object (Url)
  }
 ],
 "userDefined": [
  {
   object (UserDefined)
  }
 ]
}
Trường
resourceName

string

Tên tài nguyên cho người đó, được máy chủ chỉ định. Một chuỗi ASCII dưới dạng people/{person_id}.

etag

string

Thẻ thực thể HTTP của tài nguyên. Dùng để xác thực bộ nhớ đệm của web.

metadata

object (PersonMetadata)

Chỉ có đầu ra. Siêu dữ liệu về người đó.

addresses[]

object (Address)

Địa chỉ đường phố của người đó.

ageRange
(deprecated)

enum (AgeRange)

Chỉ có đầu ra. KHÔNG DÙNG NỮA (Vui lòng sử dụng person.ageRanges để thay thế)

Độ tuổi của người đó.

ageRanges[]

object (AgeRangeType)

Chỉ có đầu ra. Độ tuổi của người đó.

biographies[]

object (Biography)

Tiểu sử của người đó. Trường này là một singleton cho nguồn liên hệ.

birthdays[]

object (Birthday)

Ngày sinh nhật của người đó. Trường này là một singleton cho nguồn liên hệ.

braggingRights[]
(deprecated)

object (BraggingRights)

KHÔNG DÙNG NỮA: Sẽ không có dữ liệu nào được trả lại thành tích của người đó.

calendarUrls[]

object (CalendarUrl)

URL lịch của người đó.

clientData[]

object (ClientData)

Dữ liệu khách hàng của người đó.

coverPhotos[]

object (CoverPhoto)

Chỉ có đầu ra. Ảnh bìa của người đó.

emailAddresses[]

object (EmailAddress)

Địa chỉ email của người đó. Đối với people.connections.listotherContacts.list, số lượng địa chỉ email được giới hạn ở 100. Nếu một Người có nhiều địa chỉ email hơn thì bạn có thể lấy toàn bộ nhóm bằng cách gọi people.getBatchGet.

events[]

object (Event)

Sự kiện của người đó.

externalIds[]

object (ExternalId)

Mã nhận dạng bên ngoài của người đó.

fileAses[]

object (FileAs)

Tệp của người này.

genders[]

object (Gender)

Giới tính của người đó. Trường này là một singleton cho nguồn liên hệ.

imClients[]

object (ImClient)

Ứng dụng nhắn tin nhanh của người này.

interests[]

object (Interest)

Mối quan tâm của người đó.

locales[]

object (Locale)

Lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ của người đó.

locations[]

object (Location)

Vị trí của người đó.

memberships[]

object (Membership)

Tư cách thành viên trong nhóm của người đó.

miscKeywords[]

object (MiscKeyword)

Các từ khoá khác của người này.

names[]

object (Name)

Tên của người đó. Trường này là một singleton cho nguồn liên hệ.

nicknames[]

object (Nickname)

Biệt hiệu của người đó.

occupations[]

object (Occupation)

Nghề nghiệp của người đó.

organizations[]

object (Organization)

Tổ chức trong quá khứ hoặc hiện tại của người đó.

phoneNumbers[]

object (PhoneNumber)

Số điện thoại của người đó. Đối với people.connections.listotherContacts.list, số lượng số điện thoại được giới hạn ở 100. Nếu một Người có nhiều số điện thoại hơn, thì bạn có thể lấy toàn bộ nhóm bằng cách gọi people.getBatchGet.

photos[]

object (Photo)

Chỉ có đầu ra. Ảnh của người đó.

relations[]

object (Relation)

Mối quan hệ của người đó.

relationshipInterests[]
(deprecated)

object (RelationshipInterest)

Chỉ có đầu ra. KHÔNG DÙNG NỮA: Hệ thống sẽ không trả về dữ liệu nào về mối quan tâm của người đó.

relationshipStatuses[]
(deprecated)

object (RelationshipStatus)

Chỉ có đầu ra. KHÔNG DÙNG NỮA: Hệ thống sẽ không trả về dữ liệu

residences[]
(deprecated)

object (Residence)

KHÔNG DÙNG NỮA: (Vui lòng sử dụng person.locations để thay thế) Nơi ở của người đó.

sipAddresses[]

object (SipAddress)

Địa chỉ SIP của người đó.

skills[]

object (Skill)

Kỹ năng của người đó.

taglines[]
(deprecated)

object (Tagline)

Chỉ có đầu ra. KHÔNG DÙNG NỮA: Dòng giới thiệu của người đó sẽ không được trả về dữ liệu nào.

urls[]

object (Url)

URL liên kết của người đó.

userDefined[]

object (UserDefined)

Dữ liệu do người dùng xác định của người đó.

Phương thức

list

Cung cấp danh sách danh bạ của người dùng đã xác thực.