Method: otherContacts.search

Cung cấp danh sách người liên hệ trong danh bạ khác của người dùng đã xác thực mà khớp với cụm từ tìm kiếm. Truy vấn khớp với các trường names, emailAddressesphoneNumbers của một mục liên hệ từ nguồn OTHER_CONTACT.

QUAN TRỌNG: Trước khi tìm kiếm, ứng dụng cần gửi yêu cầu khởi động kèm theo truy vấn trống để cập nhật bộ nhớ đệm. Xem https://developers.google.com/people/v1/other-contacts#search_the_users_other_contacts

Yêu cầu HTTP

GET https://people.googleapis.com/v1/otherContacts:search

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Thông số
query

string

Bắt buộc. Truy vấn dưới dạng văn bản thuần tuý cho yêu cầu. Truy vấn được dùng để so khớp các cụm từ tiền tố của các trường trên một người. Ví dụ: một người có tên "foo name" khớp với các cụm từ tìm kiếm như "f", "fo", "foo", "foo n", "nam", v.v. chứ không phải "oo n".

pageSize

integer

Không bắt buộc. Số lượng kết quả trả về. Giá trị mặc định là 10 nếu bạn không đặt trường hoặc đặt thành 0. Giá trị lớn hơn 30 sẽ giới hạn ở mức 30.

readMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Mặt nạ cho trường (field mask) để hạn chế những trường được trả về cho mỗi người. Bạn có thể chỉ định nhiều trường bằng cách dùng dấu phẩy phân tách các trường. Các giá trị hợp lệ là:

  • emailAddresses
  • siêu dữ liệu
  • names
  • phoneNumbers

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của SearchResponse.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts.other.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.