Method: contactGroups.delete

מחיקת קבוצת אנשי קשר קיימת שבבעלות המשתמש המאומת על ידי ציון שם משאב של קבוצת אנשי קשר.

בקשות לשינוי עבור אותו משתמש צריכות להישלח ברצף כדי למנוע זמן אחזור ארוך יותר וכשלים.

בקשת HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
resourceName

string

חובה. שם המשאב של קבוצת אנשי הקשר למחיקה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
deleteContacts

boolean

זה שינוי אופציונלי. יש להגדיר את הערך כ-true כדי למחוק גם את אנשי הקשר בקבוצה שצוינה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.