Method: contactGroups.delete

Xoá nhóm địa chỉ liên hệ hiện có do người dùng đã xác thực sở hữu bằng cách chỉ định tên tài nguyên của nhóm địa chỉ liên hệ.

Bạn phải gửi yêu cầu thay đổi cho cùng một người dùng theo tuần tự để tránh tăng độ trễ và lỗi.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
resourceName

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của nhóm người liên hệ cần xoá.

Tham số truy vấn

Thông số
deleteContacts

boolean

Không bắt buộc. Đặt thành true để xoá cả các địa chỉ liên hệ trong nhóm được chỉ định.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.