Method: contactGroups.create

Tạo một nhóm liên hệ mới thuộc sở hữu của người dùng đã xác thực.

Tên nhóm liên hệ đã tạo phải là tên riêng biệt đối với các nhóm liên hệ của người dùng. Việc cố gắng tạo một nhóm có tên trùng lặp sẽ trả về lỗi HTTP 409.

Bạn phải gửi yêu cầu thay đổi cho cùng một người dùng theo tuần tự để tránh tăng độ trễ và lỗi.

Yêu cầu HTTP

POST https://people.googleapis.com/v1/contactGroups

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "contactGroup": {
    object (ContactGroup)
  },
  "readGroupFields": string
}
Trường
contactGroup

object (ContactGroup)

Bắt buộc. Nhóm người liên hệ cần tạo.

readGroupFields

string (FieldMask format)

Không bắt buộc. Mặt nạ trường (field mask) để hạn chế những trường trong nhóm được trả về. Giá trị mặc định là metadata, groupTypename nếu không được đặt hoặc được đặt thành trống. Các trường hợp lệ là:

  • clientData
  • groupType
  • siêu dữ liệu
  • tên

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của ContactGroup.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.