Method: contactGroups.members.modify

Sửa đổi các thành viên của nhóm liên hệ do người dùng đã xác thực sở hữu.

Các nhóm liên hệ hệ thống duy nhất có thể thêm thành viên là contactGroups/myContactscontactGroups/starred. Các nhóm liên hệ khác của hệ thống không được dùng nữa và chỉ có thể xoá người liên hệ.

Yêu cầu HTTP

POST https://people.googleapis.com/v1/{resourceName=contactGroups/*}/members:modify

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
resourceName

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của nhóm người liên hệ cần sửa đổi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "resourceNamesToAdd": [
  string
 ],
 "resourceNamesToRemove": [
  string
 ]
}
Trường
resourceNamesToAdd[]

string

Không bắt buộc. Tên tài nguyên của người liên hệ cần thêm dưới dạng people/{person_id}. Tổng số tên tài nguyên trong resourceNamesToAddresourceNamesToRemove phải nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.

resourceNamesToRemove[]

string

Không bắt buộc. Tên tài nguyên của người liên hệ cần xoá ở dạng people/{person_id}. Tổng số tên tài nguyên trong resourceNamesToAddresourceNamesToRemove phải nhỏ hơn hoặc bằng 1.000.

Nội dung phản hồi

Phản hồi cho yêu cầu sửa đổi thành viên trong nhóm người liên hệ.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "notFoundResourceNames": [
  string
 ],
 "canNotRemoveLastContactGroupResourceNames": [
  string
 ]
}
Trường
notFoundResourceNames[]

string

Không tìm thấy tên tài nguyên của người liên hệ.

canNotRemoveLastContactGroupResourceNames[]

string

Bạn không thể xoá tên tài nguyên của người liên hệ khỏi nhóm người liên hệ gần đây nhất của họ.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.