Method: enterprises.devices.get

รับอุปกรณ์ที่จัดการโดยองค์กร

คำขอ HTTP

GET https://smartdevicemanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ชื่ออุปกรณ์ที่ส่งคำขอ เช่น "enterprises/XYZ/devices/123"

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Device

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/sdm.service

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0