ข้อมูลอ้างอิงเฟรมเวิร์ก MLKitVision

โปรโตคอล

โปรโตคอลต่อไปนี้มีให้บริการทั่วโลก

  • โปรโตคอลสำหรับการระบุรูปภาพที่เข้ากันได้กับ ML Kit

    โปรดอย่าใช้โปรโตคอลนี้ด้วยตนเอง แต่ให้ใช้ MLImage เพื่อสร้าง MLKitCompatibleImage แทน

    คำประกาศ

    Swift

    protocol MLKitCompatibleImage : NSObjectProtocol