چگونه می توان کمک گرفت

اگر با خطای Meet SDK و API مواجه شدید، با استفاده از این پیوندها مشکل را ثبت کنید:

برای راهنمایی در مورد Google Meet، به این منابع مراجعه کنید: