API های محیطی

مجموعه APIهای محیطی Google شامل موارد زیر است:

  • Solar API : اطلاعات پتانسیل خورشیدی را برای صدها میلیون ساختمان در سراسر جهان درخواست کنید.
  • Air Quality API : داده‌های کیفیت هوا شامل بیش از 70 شاخص AQ، آلاینده‌ها و توصیه‌های بهداشتی را برای یک مکان خاص درخواست کنید.
  • Pollen API : اطلاعات گرده، از جمله انواع، گیاهان و شاخص ها را برای یک مکان خاص درخواست کنید.