API สภาพแวดล้อม

ชุด API สภาพแวดล้อมของ Google ประกอบด้วย

  • Solar API: ขอข้อมูลศักยภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารหลายร้อยล้านหลังทั่วโลก
  • API คุณภาพอากาศ: ขอข้อมูลคุณภาพอากาศ เช่น ดัชนี AQ สารมลพิษ และคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่า 70 รายการสำหรับสถานที่ที่เจาะจง
  • Pollen API: ขอข้อมูลเกสรดอกไม้ รวมถึงประเภท พืช และดัชนีสำหรับสถานที่เฉพาะเจาะจง