ML Practicum: Fairness in Perspective API

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

تمرین شماره 1: مدل را کاوش کنید

در این تمرین عملی، شما با آموزش یک مدل مشابه در مجموعه داده نظرات Civil و ارزیابی عملکرد زیرگروه آن با استفاده از Fairness Indicators و What-If Tool ، مسائل سوگیری را که تیم Jigsaw کشف کرده است، بررسی خواهید کرد.