Khóa học cơ bản

Các khoá học cơ bản này bao gồm những kiến thức cơ bản về máy học và các khái niệm chính.

Bạn nên xem chúng theo thứ tự bên dưới.

Mới
Giới thiệu sơ lược về công nghệ máy học.
Một khoá học thực hành để tìm hiểu những kiến thức cơ bản quan trọng về công nghệ máy học.
Mới
Một khóa học giúp bạn liên kết các vấn đề trong thế giới thực với các giải pháp máy học.
Giới thiệu về cách chuẩn bị dữ liệu cho quy trình công nghệ máy học.
Chiến lược thử nghiệm và gỡ lỗi quy trình máy học và quy trình.
Tham gia nhiều khoá học máy học hơn để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn.