หลักสูตรขั้นสูง

หลักสูตรขั้นสูงจะสอนเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหาแมชชีนเลิร์นนิงที่หลากหลาย

หลักสูตรมีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากกัน ดําเนินการกับคําถามตามความสนใจหรือโดเมนที่เป็นปัญหา

ใหม่
ป่าการตัดสินใจเป็นทางเลือกของโครงข่ายระบบประสาทเทียม
ระบบคําแนะนําจะสร้างคําแนะนําที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
การจัดกลุ่มเป็นกลยุทธ์แมชชีนเลิร์นนิงที่สําคัญที่ไม่มีการควบคุมดูแลเพื่อเชื่อมโยงรายการที่เกี่ยวข้อง
GAN จะสร้างอินสแตนซ์ข้อมูลใหม่ที่คล้ายกับข้อมูลการฝึก
รูปแมวหรือรูปสุนัข
แบบฝึกหัดแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมที่เหมาะสม