Method: notes.create

สร้างโน้ตใหม่

คำขอ HTTP

POST https://keep.googleapis.com/v1/notes

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ Note

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทําสําเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Note ที่สร้างขึ้นใหม่

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/keep

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการให้สิทธิ์