نمای کلی Google Keep API

Google Keep API یک API RESTful است که برای ایجاد برنامه‌هایی استفاده می‌شود که به مدیران سازمانی اجازه می‌دهد یادداشت‌های Google Keep را مدیریت کنند، از جمله ایجاد، فهرست‌بندی، حذف، دانلود پیوست‌های یادداشت، و تغییر مجوزهای یادداشت. یک مثال استفاده برای API حل مشکلات شناسایی شده توسط نرم افزار کارگزار امنیتی دسترسی ابری (CASB) است. به عنوان مثال، اگر نرم‌افزار CASB شما یادداشتی را با اطلاعات حساس شناسایی کرد، از Google Keep API می‌توان برای محدود کردن مجوزها در آن یادداشت یا حتی حذف یادداشت استفاده کرد.

مراحل بعدی