یادداشت ها و پیوست ها را بازیابی کنید

نمونه زیر نحوه بازیابی یادداشت و پیوست آن را نشان می دهد:

باقی مانده

media.download() با نام دانلود پیوست و پارامتر alt=media URL فراخوانی کنید. پارامتر alt=media URL به سرور می‌گوید که دانلود محتوا در حال درخواست است.

برای دریافت نام پیوست، ابتدا باید یادداشت را بازیابی کنید .

جاوا

/**
 * Gets and downloads the attachment of a note.
 *
 * @param note The note whose attachment will be downloaded.
 * @throws IOException
 */
private void getNoteAttachment(Note note) throws IOException {
 // First call is to get the attachment resources on the note.
 List<Attachment> attachments =
   keepService.notes().get(note.getName()).execute().getAttachments();

 if (!attachments.isEmpty()) {
  Attachment attachment = attachments.get(0);
  String mimeType = attachment.getMimeType().get(0);
  // A second call is required in order to download the attachment with the specified mimeType.
  OutputStream outputStream = new FileOutputStream("attachmentFile." + mimeType.split("/")[1]);
  keepService
    .media()
    .download(attachment.getName())
    .setMimeType(mimeType)
    .executeMediaAndDownloadTo(outputStream);
 }
}