הוספה והסרה של שותפי עריכה בהערות עם הרשאות

יוצר הפתק הוא הבעלים של הפתק. הבעלים יכולים להוסיף שותפי עריכה אחרים באמצעות הרשאות שהוענקו למשתמשים מסוימים או לקבוצות. שותפי עריכה יכולים לקבל גישת עריכה לפתק. ניתן גם לבטל את ההרשאות של שותפי עריכה באמצעות ה-API. כאן מוסבר איך להוסיף ולמחוק שותפי עריכה באמצעות הרשאות.

הוספת הרשאות להוספת שותפי עריכה

הדוגמה הבאה מראה איך להשתמש בהרשאות של משתמש או קבוצה כדי להוסיף שותפי עריכה להערה:

REST

קוראים ל-notes.permissions.batchCreate() כשהערה ההורה מקצה את ההרשאה ו-permission. שימו לב שאפשר להקצות לחבר (משתמש, קבוצה) רק את התפקיד WRITER.

Java

/**
 * Grants write access to a user and to a Google group for the given note.
 *
 * @param note The note whose permissions will be updated.
 * @param userEmail Email address of the user that will be added to the permissions of the note.
 * @param groupEmail Email address of the Google group that will be added to the permissions of
 *   the note.
 * @throws IOException
 * @return The response of the create permissions request.
 */
private BatchCreatePermissionsResponse addPermissions(
  Note note, String userEmail, String groupEmail) throws IOException {
 String noteName = note.getName();
 CreatePermissionRequest userPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(userEmail).setRole("WRITER"));

 CreatePermissionRequest groupPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(groupEmail).setRole("WRITER"));

 BatchCreatePermissionsRequest batchCreatePermissionsRequest =
   new BatchCreatePermissionsRequest()
     .setRequests(Arrays.asList(userPermission, groupPermission));

 return keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchCreate(noteName, batchCreatePermissionsRequest)
   .execute();
}

ביטול ההרשאות להסרת שותפי עריכה

בדוגמה הבאה מוסבר איך להשתמש בהרשאות כדי להסיר את כל שותפי העריכה מהערה:

REST

קוראים ל-notes.permissions.batchDelete() עם הפתק ההורה שהוקצה לו ההרשאה ו-permission.

Java

/**
 * Deletes all permissions of a given note excluding the owner. Owner of the note cannot be
 * removed from a note's permissions.
 *
 * @param note The note whose permissions will be deleted.
 * @throws IOException
 */
private void deletePermissions(Note note) throws IOException {
 List<Permission> notePermissions =
   keepService.notes().get(note.getName()).execute().getPermissions();

 // List of users, groups or families that will be deleted from the permissions of the note.
 List<String> permissionsToDelete = new ArrayList<>();

 for (Permission permission : notePermissions) {
  // Note owner cannot be removed from the permissions of the note. Trying to remove the note
  // owner from the permissions will cause an exception.
  if (!permission.getRole().equals("OWNER")) {
   permissionsToDelete.add(permission.getName());
  }
 }

 keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchDelete(
     note.getName(), new BatchDeletePermissionsRequest().setNames(permissionsToDelete))
   .execute();
}