יצירת הערות

באמצעות Google Keep API אפשר ליצור שני סוגים של פתקים: פתק טקסט ופתק רשימה. במסמך הזה מוסבר איך יוצרים כל סוג.

יצירת הערת טקסט

הדוגמה הבאה מראה איך ליצור הערת טקסט:

REST

אפשר לקרוא ל-notes.create באמצעות המשאב Note. מוסיפים את השדה TextContent בקטע של ההערה.

Java

/**
 * Creates a new text note.
 *
 * @throws IOException
 * @return The newly created text note.
 */
private Note createTextNote(String title, String textContent) throws IOException {
 Section noteBody = new Section().setText(new TextContent().setText(textContent));
 Note newNote = new Note().setTitle(title).setBody(noteBody);

 return keepService.notes().create(newNote).execute();
}

יצירת הערה ברשימה

הדוגמה הבאה מראה איך ליצור הערה ברשימה:

REST

אפשר לקרוא ל-notes.create באמצעות המשאב Note. מוסיפים את ListContent בקטע של ההערה.

Java

/**
 * Creates a new list note.
 *
 * @throws IOException
 * @return The newly created list note.
 */
private Note createListNote() throws IOException {
 // Create a checked list item.
 ListItem checkedListItem =
   new ListItem().setText(new TextContent().setText("Send meeting invites")).setChecked(true);

 // Create a list item with two children.
 ListItem uncheckedListItemWithChildren =
   new ListItem()
     .setText(new TextContent().setText("Prepare the presentation"))
     .setChecked(false)
     .setChildListItems(
       Arrays.asList(
         new ListItem().setText(new TextContent().setText("Review metrics")),
         new ListItem().setText(new TextContent().setText("Analyze sales projections")),
         new ListItem().setText(new TextContent().setText("Share with leads"))));

 // Creates an unchecked list item.
 ListItem uncheckedListItem =
   new ListItem().setText(new TextContent().setText("Send summary email")).setChecked(true);

 Note newNote =
   new Note()
     .setTitle("Marketing review meeting")
     .setBody(
       new Section()
         .setList(
           new ListContent()
             .setListItems(
               Arrays.asList(
                 checkedListItem,
                 uncheckedListItemWithChildren,
                 uncheckedListItem))));

 return keepService.notes().create(newNote).execute();
}