Công cụ theo dõi lỗi của Google

Giới thiệu về công cụ theo dõi lỗi

Công cụ theo dõi lỗi là một công cụ được sử dụng nội bộ tại Google để theo dõi lỗi và các yêu cầu về tính năng trong quá trình phát triển sản phẩm. Ứng dụng này có sẵn bên ngoài Google cho những người dùng công khai và đối tác bên ngoài sử dụng, những người cần cộng tác với các nhóm Google trong các dự án cụ thể.

Công cụ theo dõi lỗi không phải là một công cụ theo dõi lỗi chung dùng cho nhiều mục đích và không được cung cấp dưới dạng sản phẩm tiêu dùng cho các nhóm bên ngoài muốn sử dụng công cụ này để theo dõi vấn đề của riêng họ. Bạn không thể sử dụng công cụ này làm nơi chung để gửi ý kiến phản hồi về các sản phẩm của Google. Vui lòng tham khảo tài liệu cho từng sản phẩm để biết hướng dẫn về cách gửi ý kiến phản hồi.

Đối tượng dự kiến

Công cụ theo dõi lỗi dành cho hai nhóm người dùng:

  • Người dùng công khai của một nhóm giới hạn các dự án đã được phê duyệt do Google chỉ định
  • Những người dùng đối tác đang cộng tác trong các dự án cụ thể với Google

Công cụ theo dõi lỗi có quyền kiểm soát quyền truy cập để chi phối những người dùng có thể tìm, xem, tạo và sửa đổi các vấn đề cho từng dự án. Các quyền này do Google chỉ định theo từng dự án. Người dùng không phải của Google không thể thêm dự án mới vào Công cụ theo dõi lỗi hoặc quản trị quyền.

Người dùng công khai

Người dùng công khai là người dùng và/hoặc nhà phát triển của những dự án cụ thể mà Google đã chỉ định Công cụ theo dõi lỗi làm công cụ theo dõi lỗi. Người dùng và nhà phát triển của các dự án mà Công cụ theo dõi lỗi không phải là công cụ theo dõi được phê duyệt sẽ không thể sử dụng công cụ này để theo dõi vấn đề của họ.

Người dùng công khai có thể truy cập vào Công cụ theo dõi lỗi tại URL sau: https://issuetracker.google.com

Người dùng đối tác

Người dùng đối tác là người dùng từ các công ty hoặc tổ chức đang cộng tác với Google trong các dự án cụ thể có sử dụng Công cụ theo dõi lỗi.

Người dùng đối tác phải làm theo hướng dẫn truy cập dành riêng cho đối tác và có thể truy cập vào Công cụ theo dõi lỗi tại URL sau: https://partnerissuetracker.corp.google.com

Điều khoản dịch vụ

Việc sử dụng Công cụ theo dõi lỗi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Điều khoản dịch vụ của Google, Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Chính sách về hành vi và nội dung của người dùngChính sách quyền riêng tư của Google.

Chính sách về hành vi và nội dung của người dùng trong Công cụ theo dõi lỗi nêu chi tiết các loại thông tin không phù hợp để gửi cho Công cụ theo dõi lỗi, bao gồm cả những thông tin như thông tin cá nhân nhạy cảm và thư rác. Vui lòng không gửi nội dung không phù hợp trong Công cụ theo dõi lỗi. Nếu bạn vô tình gửi nội dung không phù hợp, vui lòng yêu cầu xóa bằng cách gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.