Bắt đầu sử dụng IMA cho các nền tảng và thiết bị bổ sung

Ngoài các nền tảng có SDK IMA gốc, bạn cũng có thể tích hợp IMA với các nền tảng và thiết bị khác bằng cách sử dụng SDK gốc để phát triển ứng dụng cho các nền tảng tương thích. Ví dụ: các thiết bị hỗ trợ các ứng dụng HTML5 được nhúng có thể tương thích với SDK IMA HTML5.

Khả năng tương thích với SDK IMA

Phần này cung cấp danh sách chưa đầy đủ các nền tảng bổ sung có thể tương thích với SDK IMA.

Nền tảng IMA phía máy khách DAI DAI
Amazon Fire TV SDK phía máy khách SDK DAI của Android
Samsung Smart TV (Tizen) SDK phía máy khách HTML5 API DAI
LG TV (một số mẫu thiết bị) SDK phía máy khách HTML5 API DAI
HbbTV SDK phía máy khách HTML5 API DAI
Xbox (ứng dụng JavaScript) SDK phía máy khách HTML5 API DAI
KaiOS SDK phía máy khách HTML5 API DAI

Nếu bạn quan tâm đến việc tích hợp các nền tảng hoặc thiết bị bổ sung IMA không được liệt kê trên trang này, hãy liên hệ với đại diện Tài khoản Google của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn IMA.