ข้อมูลอ้างอิงเซิร์ฟเวอร์

การใช้งานเซิร์ฟเวอร์จะมีหรือไม่ก็ได้ ใช้บริการรหัสอินสแตนซ์หากต้องการดําเนินการต่อไปนี้

รับข้อมูลเกี่ยวกับอินสแตนซ์ของแอป

หากต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับอินสแตนซ์ของแอป ให้เรียกใช้บริการรหัสอินสแตนซ์ที่ปลายทางนี้ โดยระบุโทเค็นของอินสแตนซ์แอปตามที่แสดงด้านล่าง

 https://iid.googleapis.com/iid/info/IID_TOKEN

พารามิเตอร์

 • Authorization: Bearer <access_token> ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว เพิ่มโทเค็น OAuth2 ที่มีอายุสั้นเป็นค่าของส่วนหัว Authorization สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับโทเค็นนี้ โปรดดูที่ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
 • access_token_auth: true ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว
 • [ไม่บังคับ] บูลีน details: ตั้งค่าพารามิเตอร์การค้นหานี้เป็น true เพื่อรับข้อมูลการสมัครหัวข้อ FCM (ถ้ามี) ที่เชื่อมโยงกับโทเค็นนี้ เมื่อไม่ระบุ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น false

ผลลัพธ์

เมื่อสําเร็จ การเรียกจะแสดงสถานะ HTTP 200 และออบเจ็กต์ JSON ที่มีสิ่งต่อไปนี้

 • application - ชื่อแพ็กเกจที่เชื่อมโยงกับโทเค็น
 • authorizedEntity - projectId ได้รับอนุญาตให้ส่งไปยังโทเค็น
 • applicationVersion - เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน
 • appSigner - ลายนิ้วมือ sha1 ของลายเซ็นที่ใช้กับแพ็กเกจ ระบุว่าใครเป็นผู้ลงนามแอป ตัวอย่างเช่น Play Store
 • platform - แสดงผล ANDROID, IOS หรือ CHROME เพื่อระบุแพลตฟอร์มอุปกรณ์ที่โทเค็นนั้นอยู่

หากตั้งค่าสถานะ details ไว้ ให้ทําดังนี้

 • rel - ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับโทเค็น ตัวอย่างเช่น รายการ การสมัครรับข้อมูลหัวข้อต่างๆ

ตัวอย่างคําขอ GET

https://iid.googleapis.com/iid/info/nKctODamlM4:CKrh_PC8kIb7O...clJONHoA
Content-Type:application/json
Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA
access_token_auth: true

ตัวอย่างผลลัพธ์

HTTP 200 OK
{
 "application":"com.iid.example",
 "authorizedEntity":"123456782354",
 "platform":"Android",
 "appSigner":"1a2bc3d4e5"
 "rel":{
  "topics":{
   "topicname1":{"addDate":"2015-07-30"},
   "topicname2":{"addDate":"2015-07-30"},
   "topicname3":{"addDate":"2015-07-30"},
   "topicname4":{"addDate":"2015-07-30"}
  }
 }
}

สร้างแผนที่ความสัมพันธ์สําหรับอินสแตนซ์ของแอป

Instance ID API จะให้คุณแมปความสัมพันธ์สําหรับอินสแตนซ์แอป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่โทเค็นการลงทะเบียนกับหัวข้อ FCM โดยการติดตามอินสแตนซ์ของแอปไปยังหัวข้อ API นี้มอบวิธีการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งแบบทีละรายการและแบบกลุ่ม

สร้างการแมปความสัมพันธ์สําหรับอินสแตนซ์แอป

ด้วยโทเค็นการลงทะเบียนและความสัมพันธ์ที่สนับสนุน คุณสามารถสร้างการแมปได้ เช่น คุณสมัครใช้บริการอินสแตนซ์ของแอปกับหัวข้อ FCM ได้โดยการเรียกใช้บริการรหัสอินสแตนซ์ที่ปลายทางนี้ โดยระบุโทเค็นของอินสแตนซ์แอปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 https://iid.googleapis.com/iid/v1/IID_TOKEN/rel/topics/TOPIC_NAME

พารามิเตอร์

 • Authorization: Bearer <access_token> ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว เพิ่มโทเค็น OAuth2 ที่มีอายุสั้นเป็นค่าของส่วนหัว Authorization สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับโทเค็นนี้ โปรดดูที่ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
 • access_token_auth: true ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว

ผลลัพธ์

เมื่อสําเร็จ การเรียกจะแสดงสถานะ HTTP 200

ตัวอย่างคําขอ POST

https://iid.googleapis.com/iid/v1/nKctODamlM4:CKrh_PC8kIb7O...clJONHoA/rel/topics/movies
Content-Type:application/json
Content-Length: 0
Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA
access_token_auth: true

ตัวอย่างผลลัพธ์

HTTP 200 OK
{}

จัดการแมปความสัมพันธ์สําหรับอินสแตนซ์แอปหลายรายการ

เมื่อใช้เมธอดแบบกลุ่มของบริการอินสแตนซ์อินสแตนซ์ คุณจะดําเนินการจัดการอินสแตนซ์แอปแบบกลุ่มได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดําเนินการเพิ่มเติม หรือลบอินสแตนซ์ของแอปไปยังหัวข้อ FCM หากต้องการอัปเดตอินสแตนซ์แอปสูงสุด 1,000 รายการต่อการเรียก API ให้เรียกใช้บริการรหัสอินสแตนซ์ที่ปลายทางนี้โดยระบุโทเค็นอินสแตนซ์ของแอปในเนื้อหา JSON

 https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchAdd

 https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchRemove

พารามิเตอร์

 • Authorization: Bearer <access_token> ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว เพิ่มโทเค็น OAuth2 ที่มีอายุสั้นเป็นค่าของส่วนหัว Authorization สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับโทเค็นนี้ โปรดดูที่ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
 • access_token_auth: true ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว
 • to : ชื่อหัวข้อ
 • registration_tokens : อาร์เรย์ของโทเค็น IID สําหรับอินสแตนซ์แอปที่คุณต้องการเพิ่มหรือนําออก

ผลลัพธ์

เมื่อสําเร็จ การเรียกจะแสดงสถานะ HTTP 200 ผลลัพธ์ที่ว่างเปล่าหมายถึง การสมัครรับข้อมูลโทเค็นที่สําเร็จ สําหรับการสมัครรับข้อมูลที่ล้มเหลว ผลลัพธ์จะมีรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • NOT_FOUND — โทเค็นการลงทะเบียนถูกลบไปแล้วหรือถอนการติดตั้งแอปไปแล้ว
 • INVALID_ARGUMENT — โทเค็นการลงทะเบียนที่ระบุไม่ถูกต้องสําหรับ ID ผู้ส่ง
 • ภายใน — เซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ทํางานล้มเหลวโดยไม่ทราบสาเหตุ ลองส่งคําขออีกครั้ง
 • TOO_MANY_TOPICS — จํานวนหัวข้อต่ออินสแตนซ์ของแอปมากเกินไป
 • RESOURCE_EXHAUSTED — มีคําขอสมัครรับข้อมูลหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลมากเกินไปในระยะเวลาสั้นๆ ลองใหม่ด้วย Exponential Backoff

ตัวอย่างคําขอ POST

https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchAdd
Content-Type:application/json
Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA
access_token_auth: true
{
  "to": "/topics/movies",
  "registration_tokens": ["nKctODamlM4:CKrh_PC8kIb7O...", "1uoasi24:9jsjwuw...", "798aywu:cba420..."],
}

ตัวอย่างผลลัพธ์

HTTP 200 OK
{
 "results":[
  {},
  {"error":"NOT_FOUND"},
  {},
 ]
}

สร้างโทเค็นการลงทะเบียนสําหรับโทเค็น APN

เมธอด batchImport ของบริการ Instance ID ช่วยให้คุณนําเข้าโทเค็น iOS APN ที่มีอยู่จํานวนมากไปยัง Firebase Cloud Messaging ซึ่งแมปกับโทเค็นการลงทะเบียนที่ถูกต้องได้ เรียกใช้บริการรหัสอินสแตนซ์ที่ปลายทางนี้ โดยระบุรายการโทเค็น APN ในเนื้อหา JSON ดังนี้

 https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchImport

เนื้อหาการตอบกลับมีอาร์เรย์ของโทเค็นการลงทะเบียนรหัสอินสแตนซ์ที่พร้อมใช้งานสําหรับส่งข้อความ FCM ไปยังโทเค็นอุปกรณ์ APN ที่เกี่ยวข้อง

พารามิเตอร์

 • Authorization: Bearer <access_token> ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว เพิ่มโทเค็น OAuth2 ที่มีอายุสั้นเป็นค่าของส่วนหัว Authorization สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับโทเค็นนี้ โปรดดูที่ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง
 • access_token_auth: true ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ในส่วนหัว
 • application : รหัสชุดของแอป
 • sandbox : บูลีนเพื่อระบุสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ (TRUE) หรือเวอร์ชันที่ใช้งานจริง (FALSE)
 • apns_tokens : อาร์เรย์ของโทเค็น APN สําหรับอินสแตนซ์แอปที่คุณต้องการเพิ่มหรือนําออก สูงสุด 100 โทเค็นต่อคําขอ

ผลลัพธ์

เมื่อสําเร็จ การเรียกจะแสดงสถานะ HTTP 200 และเนื้อหาของผลลัพธ์ JSON สําหรับโทเค็น APN แต่ละรายการที่ระบุในคําขอ รายการผลลัพธ์จะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • โทเค็น APN
 • สถานะ ตกลง หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายความล้มเหลว
 • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สําเร็จ โทเค็นการลงทะเบียนที่ FCM แมปกับโทเค็น APN

ตัวอย่างคําขอ POST

https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchImport
Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA
access_token_auth:true
{
 "application": "com.google.FCMTestApp",
 "sandbox":false,
 "apns_tokens":[
   "368dde283db539abc4a6419b1795b6131194703b816e4f624ffa12",
   "76b39c2b2ceaadee8400b8868c2f45325ab9831c1998ed70859d86"
  ]
}

ตัวอย่างผลลัพธ์

HTTP 200 OK
{
 "results":[
    {
    "apns_token": "368dde283db539abc4a6419b1795b6131194703b816e4f624ffa12",
     "status": "OK",
     "registration_token":"nKctODamlM4:CKrh_PC8kIb7O...clJONHoA"
    },
    {
     "apns_token": "76b39c2b2ceaadee8400b8868c2f45325ab9831c1998ed70859d86",
     "status":"Internal Server Error"
    },
   ]
 }

การตอบกลับข้อผิดพลาด

การเรียก API ของเซิร์ฟเวอร์อินสแตนซ์จะแสดงรหัสข้อผิดพลาด HTTP ต่อไปนี้

 • HTTP status 400 (Bad request) - พารามิเตอร์คําขอขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
 • HTTP status 401 (Unauthorized) - ส่วนหัวการให้สิทธิ์ไม่ถูกต้อง
 • HTTP status 403 (Forbidden) - ส่วนหัวไม่ตรงกับ authorizedEntity
 • HTTP status 404 (Not found) - ไม่พบเส้นทาง HTTP หรือโทเค็น IID ที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
 • HTTP status 503 (Service unavailable) - บริการไม่พร้อมใช้งาน ลองส่งคําขอซ้ําโดยใช้ Exponential Backoff