Theo dõi trạng thái phiên của người dùng

Sau khi ứng dụng Đăng nhập bằng Google đã được khởi chạy, bạn có thể đính kèm các trình xử lý kiểm tra các thuộc tính và phương thức khác nhau của ứng dụng nhằm xác định trạng thái phiên của người dùng. Bạn có thể sử dụng thông tin mà đối tượng ứng dụng trả về để giúp đồng bộ hoá trải nghiệm người dùng trên trang web của bạn trên nhiều thẻ và thiết bị cho người dùng.

Mã sau đây minh hoạ việc sử dụng phương thức ứng dụng 2.0 attachClickHandler để tạo lệnh gọi lại nhằm tự động hoàn tất quy trình đăng nhập cho người dùng hoặc nhắc người dùng uỷ quyền lại dựa trên trạng thái phiên của người dùng.

/**
 * The Sign-In client object.
 */
var auth2;

/**
 * Initializes the Sign-In client.
 */
var initClient = function() {
  gapi.load('auth2', function(){
    /**
     * Retrieve the singleton for the GoogleAuth library and set up the
     * client.
     */
    auth2 = gapi.auth2.init({
      client_id: 'CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com'
    });

    // Attach the click handler to the sign-in button
    auth2.attachClickHandler('signin-button', {}, onSuccess, onFailure);
  });
};

/**
 * Handle successful sign-ins.
 */
var onSuccess = function(user) {
  console.log('Signed in as ' + user.getBasicProfile().getName());
 };

/**
 * Handle sign-in failures.
 */
var onFailure = function(error) {
  console.log(error);
};