Ngoại lệ phân chia theo mã nhận dạng GoogleToken

public final class GoogleIdTokenParsingException extends Exception


Trường hợp ngoại lệ dùng để chỉ ra lỗi phân tích cú pháp khi chuyển đổi GetGoogleIdTokenOption hoặc GoogleIdTokenCredential.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

Hàm khởi tạo công khai

Ngoại lệ phân chia theo mã nhận dạng GoogleToken

public GoogleIdTokenParsingException(Throwable e)