Chỉ mục lớp

Đây là tất cả các lớp API. Xem tất cả các gói API.

G

GetGoogleIdOption

Yêu cầu truy xuất Mã thông báo ID Google của người dùng.

GetGoogleIdOption.Builder

Trình tạo cho GetGoogleIdOption.

GetGoogleIdOption.Companion
GetSignInWithGoogleOption

Yêu cầu truy xuất Mã thông báo ID Google của người dùng từ nút "Đăng nhập bằng Google" rõ ràng.

GetSignInWithGoogleOption.Builder

Lớp trình tạo cho GetSignInWithGoogleOption

GetSignInWithGoogleOption.Companion
GoogleIdTokenCredential

Thể hiện Mã thông báo ID Google của người dùng mà người dùng cấp để đăng nhập vào ứng dụng.

GoogleIdTokenCredential.Builder

Trình tạo cho GoogleIdTokenCredential

GoogleIdTokenCredential.Companion
GoogleIdTokenParsingException

Trường hợp ngoại lệ dùng để chỉ ra lỗi phân tích cú pháp khi chuyển đổi GetGoogleIdTokenOption hoặc GoogleIdTokenCredential.