รายงานสรุปบัญชี

ไอคอนรายงาน

รายงานสรุปบัญชีคือรายงานโดยย่อที่แสดงประสิทธิภาพของบัญชี Google Ads ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังส่งอีเมลรายวันในรูปแบบ HTML พร้อมสถิติบัญชีในปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าอาจใช้เทคนิคที่คล้ายกันเพื่อส่งอีเมลรายงานที่จัดรูปแบบอย่างมืออาชีพให้กับลูกค้าโดยตรง

ภาพหน้าจอของสเปรดชีตสรุปบัญชี

Scheduling

สคริปต์นี้อาศัยสถิติของวันก่อนหน้า ตั้งเวลาเป็นรายวัน 3.00 น. หรือหลังจากนั้นเพื่อรับประกันความถูกต้อง เนื่องจากสถิติ Google Ads อาจล่าช้าสูงสุด 3 ชั่วโมง

ลักษณะการทำงาน

โดยสคริปต์จะดึงข้อมูลสถิติเมื่อวานและอัปเดตสเปรดชีต กราฟจะได้รับการกําหนดค่าล่วงหน้าเพื่อแสดงสถิติ หากระบุอีเมลไว้ สคริปต์จะส่งอีเมลในรูปแบบ HTML

ตั้งค่า

 • คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อสร้างสคริปต์ที่อิงตามสเปรดชีตในบัญชี Google Ads

  ติดตั้งเทมเพลตสคริปต์

 • คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อทําสําเนาสเปรดชีตเทมเพลต

  คัดลอกสเปรดชีตเทมเพลต

 • โปรดอัปเดต spreadsheet_url ในสคริปต์ของคุณ

 • ตั้งเวลาสคริปต์ให้ทํางานทุกวัน เวลา 3.00 น.

การขยายรายงาน (ไม่บังคับ)

คุณขยายรายงานได้โดยเพิ่มเมตริกอื่นๆ จากเมตริกที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลของ customer ดังนี้

 1. เพิ่มส่วนหัว (เช่น ส่วนแบ่งการแสดงผลในการค้นหา) ลงในสเปรดชีตในคอลัมน์ถัดไปที่ใช้ได้ โดยในเทมเพลตพื้นฐานจะอยู่ข้างจํานวนคลิก

 2. แก้ไขคําจํากัดความ REPORT_FIELDS ใกล้กับด้านบนของสคริปต์ ตัวอย่างเช่น

   var REPORT_FIELDS = [
    {columnName: 'metrics.cost_micros', displayName: 'Cost'},
    {columnName: 'metrics.average_cpc', displayName: 'Average CPC'},
    {columnName: 'metrics.ctr', displayName: 'CTR'},
    {columnName: 'metrics.impression', displayName: 'Impressions'},
    {columnName: 'metrics.clicks', displayName: 'Clicks'},
    {columnName: 'metrics.search_impression-share', displayName: 'Search Imp. Share'}
   ];
  

  วิธีนี้จะเพิ่มส่วนแบ่งการแสดงผลบนการค้นหาในรายงาน เลือกค่าให้กับ displayName โดยจะใช้ในส่วนหัวของอีเมล

 3. วิธีสร้างแผนภูมิสําหรับช่องใหม่

  1. คลิกแผนภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในสเปรดชีต แล้วเลือกคัดลอกแผนภูมิในเมนู 3 จุดที่ด้านขวาบนของแผนภูมิ จากนั้นคลิก วาง
  2. ระบบจะสร้างแผนภูมิใหม่ในชีต เลือกแก้ไขแผนภูมิในเมนูสําหรับแผนภูมิใหม่
  3. เปลี่ยนการอ้างอิงของคอลัมน์ชุดหนังสือเป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลใหม่ เช่น เปลี่ยน G เป็น H
  4. ดับเบิลคลิกที่ชื่อแผนภูมิและเปลี่ยนไปใช้ชื่อเมตริกใหม่

ซอร์สโค้ด

// Copyright 2015, Google Inc. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

/**
 * @name Account Summary Report
 *
 * @overview The Account Summary Report script generates an at-a-glance report
 *   showing the performance of an entire Google Ads account. See
 *   https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/solutions/account-summary
 *   for more details.
 *
 * @author Google Ads Scripts Team [adwords-scripts@googlegroups.com]
 *
 * @version 2.1
 *
 * @changelog
 * - version 2.1
 *  - Split into info, config, and code.
 * - version 2.0
 *  - Updated to use new Google Ads Scripts features.
 * - version 1.1
 *  - Add user-updateable fields, and ensure report row ordering.
 * - version 1.0.4
 *  - Improved code readability and comments.
 * - version 1.0.3
 *  - Added validation for external spreadsheet setup.
 * - version 1.0.2
 *  - Fixes date formatting bug in certain timezones.
 * - version 1.0.1
 *  - Improvements to time zone handling.
 * - version 1.0
 *  - Released initial version.
 */
/**
 * Configuration to be used for the Account Summary Report.
 */

CONFIG = {
 // URL of the report spreadsheet. This should be a copy of
 // https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYLXtDK93lWoTe3OBKvTlfcc7L_qHJFgWU9N6HwhZtU/copy
 'spreadsheet_url': 'YOUR_SPREADSHEET_URL',
 // More reporting options can be found at
 // https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/reference/adsapp/adsapp#report_2
 'reporting_options': {
  // Comment out the following line to default to the latest reporting
  // version.
  'apiVersion': 'v10'
 },
 /**
  * To add additional fields to the report, follow the instructions at
  * https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/solutions/account-summary#extending_the_report_optional
  */
 'report_fields': [
  {'columnName': 'metrics.cost_micros', 'displayName': 'Cost'},
  {'columnName': 'metrics.average_cpc', 'displayName': 'Avg. CPC'},
  {'columnName': 'metrics.ctr', 'displayName': 'CTR'},
  {'columnName': 'metrics.search_impression_share', 'displayName': 'Search Impr. share'},
  {'columnName': 'metrics.impressions', 'displayName': 'Impressions'},
  {'columnName': 'metrics.clicks', 'displayName': 'Clicks'}
 ]
};
const SPREADSHEET_URL = CONFIG.spreadsheet_url;
const REPORTING_OPTIONS = CONFIG.reporting_options;
const REPORT_FIELDS = CONFIG.report_fields;

/** The spreadsheet is updated to showcase the performance of the account.
 * An email is sent to the email ID mentioned in the spreadsheet
 */
function main() {
 Logger.log('Using spreadsheet - %s.', SPREADSHEET_URL);
 const spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet();
 spreadsheet.setSpreadsheetTimeZone(AdsApp.currentAccount().getTimeZone());
 spreadsheet.getRangeByName('account_id_report').setValue(AdsApp.currentAccount().getCustomerId());
 const yesterday = getYesterday();
 const date = getFirstDayToCheck(spreadsheet, yesterday);
 const rows = [];
 const existingDates = getExistingDates();
 while (date.getTime() <= yesterday.getTime()) {
  if (!existingDates[date]) {
   let row = getReportRowForDate(date);
   rows.push([new Date(date)].concat(REPORT_FIELDS.map(function(field) {
    row[field.columnName] = format(field.columnName, row[field.columnName]);
    return row[field.columnName];
 })));
  spreadsheet.getRangeByName('last_check').setValue(date);
  }
  date.setDate(date.getDate() + 1);
 }
 if (rows.length > 0) {
  writeToSpreadsheet(rows);
  const email = spreadsheet.getRangeByName('email').getValue();
  if (email) {
   sendEmail(email);
  }
 }
}

/**Converts the metrics.cost_micros by dividing it by a million to match the
 * output with version v1.1.1 of the file.
 *
 * @param {string} value that needs to be converted.
 * @return {string} A value that is of type float.
 */
function formatMicros(value) {
 const micros = parseFloat(value / 1000000).toFixed(2);
 return `${micros}`;
}

/**
 * Formats decimal number into a percentage.
 *
 * @param {string} value The decimal number to format.
 * @return {string} The decimal number formatted as a percentage.
 */
function formatPercentage(value) {
 value=parseFloat(value*100).toFixed(2)+'%';
 return value;
}

/**
 * Formats Impression Share values.
 *
 * @param {string} value The Impression Share in Google Ads API format.
 * @return {string} The Impression Share formatted for the spreadsheet.
 */
function formatImpressionShare(value) {
  if (value <= 0.0999) {
    value='<10%';
  }
  else if (value>0.0999) {
   value=parseFloat(value*100)+'%';
  }
  else {
   value='--';
  }
 return value;
}

/**
 * Formats clicks, impressions, ctr, average_cpc, cost_micros field values.
 *
 * @param {string} column The name of the field.
 * @param {string} value The value of the field.
 * @return {string} The formatted value of the field.
 */
function format(column, value) {
 switch (column) {
  case 'metrics.clicks':
  case 'metrics.impressions':
   return value;
  case 'metrics.ctr':
   return formatPercentage(value);
  case 'metrics.average_cpc':
  case 'metrics.cost_micros':
   return formatMicros(value);
  case 'metrics.search_impression_share':
   return formatImpressionShare(value);
  default:
   throw new Error(`Unknown field ${column}`);
 }
}

/**
 * Retrieves a lookup of dates for which rows already exist in the spreadsheet.
 *
 * @return {!Object} A lookup of existing dates.
 */
function getExistingDates() {
 const spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet();
 const sheet = spreadsheet.getSheetByName('Report');
 const data = sheet.getDataRange().getValues();
 const existingDates = {};
 data.slice(5).forEach(function(row) {
  existingDates[row[1]] = true;
 });
 return existingDates;
}

/**
 * Sorts the data in the spreadsheet into ascending date order.
 */
function sortReportRows() {
 const spreadsheet = validateAndGetSpreadsheet();
 const sheet = spreadsheet.getSheetByName('Report');
 const data = sheet.getDataRange().getValues();
 const reportRows = data.slice(5);
 if (reportRows.length) {
  reportRows.sort(function(rowA, rowB) {
   if (!rowA || !rowA.length) {
    return -1;
   } else if (!rowB || !rowB.length) {
    return 1;
   } else if (rowA[1] < rowB[1]) {
    return -1;
   } else if (rowA[1] > rowB[1]) {
    return 1;
   }
   return 0;
  });
  sheet.getRange(6, 1, reportRows.length, reportRows[0].length)
    .setValues(reportRows);
 }
}

/**
 * Append the data rows to the spreadsheet.
 *
 * @param {!Array<!Array<string>>} rows The data rows.
 */
function writeToSpreadsheet(rows) {
 const access = new SpreadsheetAccess(SPREADSHEET_URL, 'Report');
 let emptyRow = access.findEmptyRow(6, 2);
 if (emptyRow < 0) {
  access.addRows(rows.length);
  emptyRow = access.findEmptyRow(6, 2);
 }
 access.writeRows(rows, emptyRow, 2);
 sortReportRows();
}
/**
 * Sends mail to specified email address in spreadsheet
 *
 * @param {string} email address
 */
function sendEmail(email) {
 const day = getYesterday();
 const yesterdayRow = getReportRowForDate(day);
 day.setDate(day.getDate() - 1);
 const twoDaysAgoRow = getReportRowForDate(day);
 day.setDate(day.getDate() - 5);
 const weekAgoRow = getReportRowForDate(day);
 const html = [];
 html.push(
  '<html>',
   '<body>',
    '<table width=800 cellpadding=0 border=0 cellspacing=0>',
     '<tr>',
      '<td colspan=2 align=right>',
       "<div style='font: italic normal 10pt Times New Roman, serif; " +
         "margin: 0; color: #666; padding-right: 5px;'>" +
         'Powered by Google Ads Scripts</div>',
      '</td>',
     '</tr>',
     "<tr bgcolor='#3c78d8'>",
      '<td width=500>',
       "<div style='font: normal 18pt verdana, sans-serif; " +
       "padding: 3px 10px; color: white'>Account Summary report</div>",
      '</td>',
      '<td align=right>',
       "<div style='font: normal 18pt verdana, sans-serif; " +
       "padding: 3px 10px; color: white'>",
        AdsApp.currentAccount().getCustomerId(), '</h1>',
      '</td>',
      '</tr>',
     '</table>',
     '<table width=800 cellpadding=0 border=0 cellspacing=0>',
      "<tr bgcolor='#ddd'>",
       '<td></td>',
       "<td style='font: 12pt verdana, sans-serif; " +
         'padding: 5px 0px 5px 5px; background-color: #ddd; ' +
         "text-align: left'>Yesterday</td>",
       "<td style='font: 12pt verdana, sans-serif; " +
         'padding: 5px 0px 5px 5px; background-color: #ddd; ' +
         "text-align: left'>Two Days Ago</td>",
       "<td style='font: 12pt verdana, sans-serif; " +
         'padding: 5px 0px 5x 5px; background-color: #ddd; ' +
         "text-align: left'>A week ago</td>",
      '</tr>');
 REPORT_FIELDS.forEach(function(field) {
  html.push(emailRow(
    field.displayName,field.columnName, yesterdayRow, twoDaysAgoRow,
    weekAgoRow));
 });
 html.push('</table>', '</body>', '</html>');
 MailApp.sendEmail(email, 'Google Ads Account ' +
   AdsApp.currentAccount().getCustomerId() + ' Summary Report', '',
   {htmlBody: html.join('\n')});
}

/**
 * Generates html summary report with the column names todays ,twodays ago, week ago
 *
 * @param {string} title of the report
 * @param {string} column field names
 * @param {!Object} yesterdayRow holds Object containing fields yesterday data
 * @param {!Object} twoDaysAgoRow holds Object containing fields twodays ago data
 * @param {!Object} weekAgoRow holds Object containing fields week ago data
 * @return {!html} html format
 */
function emailRow(title, column, yesterdayRow, twoDaysAgoRow, weekAgoRow) {
 yesterdayRow[column] = format(column,yesterdayRow[column]);
 twoDaysAgoRow[column] = format(column,twoDaysAgoRow[column]);
 weekAgoRow[column] = format(column,weekAgoRow[column]);
 const html = [];
 html.push('<tr>',
   "<td style='padding: 5px 10px'>" + title + '</td>',
   "<td style='padding: 0px 10px'>" + yesterdayRow[column]+ '</td>',
   "<td style='padding: 0px 10px'>" + twoDaysAgoRow[column] +
     formatChangeString(yesterdayRow[column], twoDaysAgoRow[column]) +
   '</td>',
   "<td style='padding: 0px 10px'>" + weekAgoRow[column] +
     formatChangeString(yesterdayRow[column], weekAgoRow[column]) +
   '</td>',
   '</tr>');
 return html.join('\n');
}

/**
 * Retrieves Dates in the format yyyyMMdd
 *
 * @param {!Date} date value
 * @return {!Object} dateStrings
 */
function getReportRowForDate(date) {
 const timeZone = AdsApp.currentAccount().getTimeZone();
 const dateString = Utilities.formatDate(date, timeZone, 'yyyyMMdd');
 return getReportRowForDuring(dateString + ' AND ' + dateString);
}
/** Retrieves data from the select query
 *
 * @param {string} during on which dates to get the reports
 * @return {!Object} rows returns field values as an object
 */
function getReportRowForDuring(during) {
 const fields = REPORT_FIELDS.map(function(field) {return field.columnName;}).join(', ');
 const query = `SELECT ${fields} FROM customer WHERE segments.date BETWEEN ${during}`;
 const report = AdsApp.report(query,REPORTING_OPTIONS);
 return report.rows().next();
}

/**
 * Extracts the percentage value from a percentage string. E.g. given "12.3%" returns 12.3.
 *
 * @param {string} value A field value containing a percentage sign at the end.
 * @return {string} The percentage value.
 */
function extractPercentageValue(value){
  const index = value.indexOf('%');
  value = value.substring(0, index);
  return value;
}

/**
 * Formats a change between two values.
 *
 * @param {string} newValue The new value of a field.
 * @param {string} oldValue The old value of a field.
 * @return {string} A string representing the change in the field.
 */
function formatChangeString(newValue,oldValue) {
 const isPercentage = newValue.indexOf('%') >= 0;
 if(isPercentage){
  newValue = extractPercentageValue(newValue);
  oldValue = extractPercentageValue(oldValue);
 }
 const change = parseFloat(newValue - oldValue).toFixed(2);
 let changeString = change;
 if (isPercentage) {
  changeString = change + '%';
 }
 if (change >= 0) {
  return "<span style='color: #38761d; font-size: 8pt'> (+" +
    changeString + ')</span>';
 } else {
  return "<span style='color: #cc0000; font-size: 8pt'> (" +
    changeString + ')</span>';
 }
}

/**
 * The spreadsheet is accessed and updated.
 *
 * @param {string} spreadsheetUrl takes spreadsheets url
 * @param {string} sheetName is a sheet name
 */
function SpreadsheetAccess(spreadsheetUrl, sheetName) {
 this.spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);
 this.sheet = this.spreadsheet.getSheetByName(sheetName);

 // what column should we be looking at to check whether the row is empty?
 this.findEmptyRow = function(minRow, column) {
  const values = this.sheet.getRange(minRow, column,
    this.sheet.getMaxRows(), 1).getValues();
  for (let i = 0; i < values.length; i++) {
   if (!values[i][0]) {
    return i + minRow;
   }
  }
  return -1;
 };
 this.addRows = function(howMany) {
  this.sheet.insertRowsAfter(this.sheet.getMaxRows(), howMany);
 };
 this.writeRows = function(rows, startRow, startColumn) {
  this.sheet.getRange(startRow, startColumn, rows.length, rows[0].length).
    setValues(rows);
 };
}

/**
 * Gets a date object that is 00:00 yesterday.
 *
 * @return {!Date} A date object that is equivalent to 00:00 yesterday in the
 *   account's time zone.
 */
function getYesterday() {
 const yesterday = new Date(Date.now() - 24 * 3600 * 1000);
 return new Date(getDateStringInTimeZone('MMM dd, yyyy 00:00:00 Z',
   yesterday));
}

/**
 * Returned the last checked date + 1 day, or yesterday if there isn't
 * a specified last checked date.
 *
 * @param {!Spreadsheet} spreadsheet The export spreadsheet.
 * @param {!Date} yesterday The yesterday date.
 * @return {!Date} The date corresponding to the first day to check.
 */
function getFirstDayToCheck(spreadsheet, yesterday) {
 const last_check = spreadsheet.getRangeByName('last_check').getValue();
 let date;
 if (last_check.length == 0) {
  date = new Date(yesterday);
 } else {
  date = new Date(last_check);
  date.setDate(date.getDate() + 1);
 }
 return date;
}

/**
 * Produces a formatted string representing a given date in a given time zone.
 *
 * @param {string} format A format specifier for the string to be produced.
 * @param {!Date} date A date object. Defaults to the current date.
 * @param {string} timeZone A time zone. Defaults to the account's time zone.
 * @return {string} A formatted string of the given date in the given time zone.
 */
function getDateStringInTimeZone(format, date, timeZone) {
 date = date || new Date();
 timeZone = timeZone || AdsApp.currentAccount().getTimeZone();
 return Utilities.formatDate(date, timeZone, format);
}

/**
 * Validates the provided spreadsheet URL to make sure that it's set up
 * properly. Throws a descriptive error message if validation fails.
 *
 * @return {!Spreadsheet} The spreadsheet object itself, fetched from the URL.
 */
function validateAndGetSpreadsheet() {
 if ('YOUR_SPREADSHEET_URL' == SPREADSHEET_URL) {
  throw new Error('Please specify a valid Spreadsheet URL. You can find' +
    ' a link to a template in the associated guide for this script.');
 }
 const spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(SPREADSHEET_URL);
 const email = spreadsheet.getRangeByName('email').getValue();
 if ('foo@example.com' == email) {
  throw new Error('Please either set a custom email address in the' +
    ' spreadsheet, or set the email field in the spreadsheet to blank' +
    ' to send no email.');
 }
 return spreadsheet;
}