Fact Check Tools API

خدمات: factchecktools.googleapis.com

نام سرویس factchecktools.googleapis.com برای ایجاد خرد مشتری RPC مورد نیاز است.

google.factchecking.factchecktools.v1alpha1.FactCheckToolsService

مواد و روش ها
CreateClaimReviewMarkupPage علامت گذاری ClaimReview را در یک صفحه ایجاد کنید.
DeleteClaimReviewMarkupPage تمام نشانه گذاری ClaimReview در یک صفحه را حذف کنید.
FactCheckedClaimSearch در میان ادعاهای بررسی شده واقعیت جستجو کنید.
GetClaimReviewMarkupPage تمام نشانه گذاری های ClaimReview را در یک صفحه دریافت کنید.
ListClaimReviewMarkupPages صفحات نشانه گذاری ClaimReview را برای یک URL خاص یا یک سازمان فهرست کنید.
UpdateClaimReviewMarkupPage

به روز رسانی برای همه نشانه گذاری های ClaimReview در یک صفحه

توجه داشته باشید که این یک به روز رسانی کامل است.