Method: replies.create

یک پاسخ به یک نظر ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
fileId

string

شناسه فایل

commentId

string

شناسه کامنت

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی نمونه ای از Reply است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه جدیدی از Reply است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.