Method: files.get

Lấy siêu dữ liệu hoặc nội dung của tệp theo mã nhận dạng.

Nếu bạn cung cấp tham số URL alt=media, thì phản hồi sẽ đưa nội dung tệp vào nội dung phản hồi. Tính năng tải nội dung xuống bằng alt=media chỉ hoạt động nếu tệp được lưu trữ trong Drive. Để tải Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày xuống, hãy sử dụng files.export. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Tải xuống và xuất tệp.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
fileId

string

Mã nhận dạng của tệp.

Tham số truy vấn

Thông số
acknowledgeAbuse

boolean

Người dùng có thừa nhận rủi ro tải xuống phần mềm độc hại đã biết hoặc các tệp lạm dụng khác hay không. Điều này chỉ có thể áp dụng khi alt=media.

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy sử dụng supportsAllDrives.

includePermissionsForView

string

Chỉ định các quyền của chế độ xem bổ sung để đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ trạng thái "đã xuất bản".

includeLabels

string

Danh sách ID nhãn được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào phần labelInfo của phản hồi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của File.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng có thể sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn ủy quyền.